UPS:Рада товариства

Bogomoletz Institute of Physiology
(Redirected from Rada)
Jump to: navigation, search

Президія Центральної Ради

Українського фізіологічного товариства ім. П.Г. Костюка

Затверджено на 18-му з’їзді Українського фізіологічного товариства,Одеса, 2010 року


Президент

Віце-президенти

Генеральний Секретар

СКЛАД РАДИ

 1. Проф. ВАДЗЮК Степан Несторович,Тернопільський медичний університет тел. 0352229641
 2. Проф. ВОЙТЕНКО Нана Володимирівна, Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця, nana@biph.kiev.ua
 3. Чл.кор. АМН ГЖЕГОЦЬКИЙ Мечислав Романович, Львівський національний медичний університет gzhegotsky@meduniv.lviv.ua
 4. Проф. ЄМЕЛЬЯНЕНКО Ірина Всеволодівна,Івано-Франківський медичний університет fiziologia@gmail.com
 5. Проф. КАРПОВСЬКИЙ Валентин Іванович Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ
 6. Акад. КРИШТАЛЬ Олег Олександрович, Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця krishtal@biph.kiev.ua
 7. Проф. МАКАРЧУК Микола Юхимович Національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ mykola.makarchuk@gmail.com
 8. проф. МІЩЕНКО Ігор Віталійович, зав. кафедрою Української медичної стоматологічної академії Полтава, вул. Шевченка
 9. Акад. АМН України МОРОЗ Василь Максимович, Вінницький національний медичний університет foredean@vsmu.vinnica.ua
 10. Проф. РОДИНСЬКИЙ Олександр Георгійович Дніпропетровська державна медична академія nphys@dsma.dp.ua
 11. Член-кор. САГАЧ Вадим Федорович, Інститут фізіології ім.О.О.Богомольця, Київ vsagach@biph.kiev.ua
 12. Проф. САМОХВАЛОВ Валерій Гаврилович, Харківський медичний університет Samokhvalov@3w.aviti.net
 13. Проф. ТКАЧУК Світлана Сергіївна, Буковинський державний медичний університет bma@msa.cv.ua
 14. Проф. ФЕКЕТА Володимир Петрович, Ужгородський державний університет vfeketa@gmail.com
 15. проф.ФЕДОРУК Ростислав Степанович,Інститут біології тварин , Львів inenbiol@mail.lviv.ua
 16. Проф. ФІЛІМОНОВ Володимир Іванович, Запорізький державний медичний університет filimonov40@mail.ru
 17. Проф. ШАНДРА Олексій Антонович, Одеський державний медичний університет shandra@odesa.net
 18. Д.б.н. ШАПОВАЛ Людмила Миколаївна, Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця shapoval@biph.kiev.ua
 19. Проф. ШЕВЧУК Віктор Григорович, Київський національний медичний університет тел. 044 4544981

Члени ревізійної комісії

 1. проф. ЛИЗОГУБ Володимир Сергійович, НДІ Черкаського національного університету v_lizogub@ukr.net
 2. Проф. ЯНЧУК Петро Іванович, Національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ yanchuk49@ukr.net
 3. Проф. МІЩЕНКО Ігор Віталійович, Українська медична стоматологічна академія, Полтава

СПИСОК КЕРІВНИКІВ ВІДДІЛЕНЬ ТОВАРИСТВА

 1. Проф. АТАМАН Олександр Васильович, кафедра фізіології і патофізіології Сумського державного університету, ataman@med.sumdu.edu.ua
 2. Проф. ВАДЗЮК Степан Несторович, зав. кафедрою нормальної фізіології Тернопільського медичного університету. 46001 Тернопіль, пл.Свободи, Тел. 8 035 22 29641, vadzyuk@tdmu.edu.ua
 3. Доц.ГАСЮК Олена Миколаївна, державний університет, , каф.фізіології людини і тварин, Херсон 73000, вул.. 40річчя Жовтня, 27, р.тел. 052 326774; Gasuk@ksu.kherson.ua
 4. Член-кор. НАМН України. ГЖЕГОЦЬКИЙ Мечислав Романович, перший проректор Львівського медичного університету. 79010 Львів, вул.Пекарська, Тел. 8 032 2726562 gzhegotsky@meduniv.lviv.ua
 5. Проф. ЄМЕЛЬЯНЕНКО Ірина Всеволодівна, кафедра нормальної фізіології Івано-Франківського медичного університету. 76000 Івано-Франківськ, вул.Галицька, 2. fiziologia@gmail.com Тел. 8 034 0023247
 6. Акад. КАЗАКОВ Валерій Миколайович, кафедра нормальної фізіології Донецького медичного університету. 83098 Донецьк, пр.Ілліча ,16.
 7. Проф. КОЦАН Ігор Ярославович, зав.кафедрою анатомії і фізіології, ректор Східноєвропейського державного університету. 43025, Луцьк, проспект Волі, 8. Тел. 03322 49947; 31282
 8. проф. ЛИЗОГУБ Володимир Сергійович, НДІ фізіології Черкаського національного університету, 18031 Черкаси, б. Шевченка, 81 v_lizogub@ukr.net
 9. Проф. МІЩЕНКО Ігор Віталійович, зав. кафедрою Української медичної стоматологічної академії 36024 Полтава, вул. Шевченка, 23. umsa_mischenko@mail.ru
 10. акад.. МОРОЗ Василь Максимович, член-кор АМН, професор, зав кафедри нормальної фізіології, ректор Вінницького медичного університету. 21018 Вінниця, вул. Пирогова, 54. Тел. 8 0432 326812 e-mail: foredean@vsmu.vinnica.ua
 11. Проф. РОДИНСЬКИЙ Олександр Георгієвич, зав. кафедрою нормальної фізіології Дніпропетровської медичної академії. 49600 Дніпропетровськ, вул.Севастопольська, 19. nphys@dsma.dp.ua
 12. Доц. РОМАНЮК Володимир Леонтійович, зав. лаб. психофізіології та клінічної психології Рівненського державного гуманітарного університету, Рівне 33028, вул. Князя Володимира 16/18, psuhologia@gmail.com
 13. Член-корр САГАЧ Вадим Федорович, зав. відділом фізіології кровообігу Інституту фізіології ім.О.О.Богомольця, 01024 Київ, вул.Богомольця, 4. vsagach@biph.kiev.ua (044 2536372)
 14. Проф. САМОХВАЛОВ Валерій Гаврилович, зав.кафедрою нормальної фізіології Харківського медичного університету. 61022 Харків, пр.Леніна, 4. Samokhvalov@3w.aviti.net
 15. проф.ТАНАНАКІНА Тетяна Павлівна, зав.кафедрою нормальної фізіології Луганського медичного університету. 91045 Луганськ, кв. 50-річчя Оборони Луганська. physiology@bk.ru Тел. 8 064 467233
 16. проф.ТКАЧУК Світлана Сергіївна, зав кафедрою нормальної фізіології Буковинської медичної академії. 58000 Чернівці, вул.Богомольця, 2. Тел. 8 037 22 26729 (Факс 0372 553754), bma@msa.cv.ua
 17. Проф. ФІЛІМОНОВ Володимир Іванович, зав. кафедрою нормальної фізіології Запорізького медичного університету. 69074 Запоріжжя, пр. Маяковського, 26.
 18. Проф. ФЕКЕТА Володимир Петрович, зав. кафедрою нормальної і патологічної фізіології Ужгородського університету. 294000 Ужгород, пл. Народна,1. Тел. 03122 14280 vfeketa@gmail.com
 19. Проф. ДАНЧУК В’ячеслав Володимирович Подільський державний агро-технічний університет, Каменець-Подільськ

РІШЕННЯ

19-го з’їзду Українського фізіологічного товариства ім. П.Г.Костюка з міжнародною участю, присвяченого 90-річчю від дня народження академіка П.Г.Костюка (Львів, 24-26 травня 2015 року)

19-й з’їзд Українського фізіологічного товариства відбувся 24-26 травня 2015 року на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. У роботі з'їзду взяли участь біля 200 вчених: академіки і члени-кореспонденти НАН України та УААН, професори, доктори та кандидати наук, а також велика кількість наукової молоді. У пленарних та секційних доповідях учасників з’їзду були ґрунтовно проаналізовані досягнення сучасної української та світової фізіології, тенденції та перспективи розвитку найбільш актуальних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень, сформульовано завдання щодо подальшої інтеграції українських учених в європейську та світову фізіологічну спільноту, наголошено на необхідності приділяти більшу увагу талановитій студентській і науковій молоді. Активно обговорювалося питання щодо зміцнення міжнародних контактів Товариства, участі вчених-фізіологів у міжнародних конференціях, з'їздах, школах і семінарах, які присвячені актуальним проблемам фізіології. Наголошувалося на посиленні зв’язків із суміжними дисциплінами: молекулярною, та клітинною, біологією, біохімією, біофізикою, молекулярною генетикою та нанотехнолологією. Було проведено сателітний круглий стіл Перспективи використання клітинних ліній в новітніх біотехнологіях Дискутувалися найактуальніші питання викладання фізіологічної науки, зокрема у рамка з’їзду було проведено засідання завідуючих кафедрами фізіології медичних вузів На з’їзді, зверталася увага учасників на низку невирішених питань, які потребують систематичної уваги з боку Президії Товариства та керівників обласних відділень. Зокрема, необхідно шукати нові, адекватні сучасним умовам форми наукової та науково- організаційної роботи і співпраці, ефективніше залучати до досліджень талановиту молодь, постійно розширювати міжнародні наукові контакти. На всіх рівнях – від Президії до наукових і навчальних установ – вкрай важливо пожвавити діяльність, спрямовану на залучення додаткових коштів від спонсорів, за вітчизняними та міжнародними науковими проектами та грантами. Це дасть можливість поновити парк застарілого лабораторного обладнання, поліпшити матеріальне забезпечення вчених. Розглянувши та проаналізувавши організаційні питання та найактуальніші питання сучасної фізіологічної науки, 19-й з’їзд Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю постановляє: 1. Вважати організаційну роботу Центральної Ради Українського фізіологічного товариства в звітний період задовільною. 2. Вважати, що за звітний період фізіологічна наука в Україні досягла певних успіхів, незважаючи на складну політичну і економічну ситуацію в країні. 3, Вважати, що у звітний період членами Українського фізіологічного товариства проведено великий обсяг наукових досліджень, частина яких є пріоритетними, виконаними на високому методичному рівні. 5. Відмітити високий рівень наукових доповідей молодих науковців преміями Товариства. 6. Вважати доцільним продовжити вдосконалення шляхів координації наукових фізіологічних досліджень в різних установах України 7. Зобов’язати керівників відділень Товариства надавати звіти про проведену роботу і членські внески до кінця звітного року без додаткових нагадувань. 8. Підтримати ініціативу проф. Вадзюка С.Н. про запровадження «Дня фізіолога» в останню неділю квітня поточного року. Для обґрунтування доцільності відзначення «Дня фізіолога» створити робочу групу у складі проф. Вадзюка С.Н., проф. Федорука Р.С. і д.б.н. Шаповал Л.М. 9. Винести подяку ректору Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького проф. Б.С.Зіменковському, Львівським фізіологам, зокрема першому проректору національного медичного університету імені Данила Галицького, члену-кореспонденту НАМН України М.Р.Гжегоцькому, в.о.завідуючого кафедрою фізіології національного медичного університету імені Данила Галицького О.Г.Мисаковцю, а також проф. Р.С.Федоруку. заступнику директора Інституту біології тварин за вагомий внесок у організацію і проведення 19-го з’їзду Українського фізіологічного товариства ім. П.Г.Костюка з міжнародною участю, присвяченого 90-річчю від дня народження академіка П.Г.Костюка. 10. Затвердити новий склад Центральної Ради Українського фізіологічного товариства. 11. Провести наступний з’їзд Українського фізіологічного товариства у 2019 році у Києві на базі Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України.Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions