Спеціалізована вчена рада

(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями ''03.00.02 – Біофізика (біологічні науки)'', ''03.00.13 – Фізіологія людини та тварин (біологічні науки), 14.03.04 – Патологічна фізіологія (медичні та біологічні науки)'' -  є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні та працює згідно з Наказом МОН України № 261 від 06.03.2015 р.
 
Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями ''03.00.02 – Біофізика (біологічні науки)'', ''03.00.13 – Фізіологія людини та тварин (біологічні науки), 14.03.04 – Патологічна фізіологія (медичні та біологічні науки)'' -  є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні та працює згідно з Наказом МОН України № 261 від 06.03.2015 р.
  
Згідно з «[http://biph.kiev.ua/images/d/d9/Положення_про_спецраду_1059.doc '''Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів''']»,  затвердженим Наказом  ''N 538 від 07.08.2013'' Міністерства  освіти і науки України, персональний склад спеціалізованої вченої ради формується з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім.. Богомольця НАН України (ІФБ НАНУ)  та інших наукових установ України за поданням директора Інституту та погоджується з вченою радою Інституту.
+
Згідно з «[http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11 '''Положенням про спеціалізовану вчену раду''']», персональний склад спеціалізованої вченої ради формується з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім.. Богомольця НАН України (ІФБ НАНУ)  та інших наукових установ України за поданням директора Інституту та погоджується з вченою радою Інституту.
  
 
Засідання спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік. День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.
 
Засідання спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік. День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.
Line 8: Line 8:
 
== Засідання спеціалізованої ради Д 26.198.01 ==
 
== Засідання спеціалізованої ради Д 26.198.01 ==
  
 +
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01
  
 +
==== 09.06.15 р. о 12:00 ====
 +
1. Публічний захист дисертації '''КРЯЧОК Тетяною Анатоліївною''' на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.04– ''патологічна фізіологія''.
 +
 +
'''''«Характер взаємозв’язку між патогенетичними факторами синдрому інсулінорезистентності в експериментальній моделі»'''''.
 +
 +
Науковий керівник: '''Братусь Віктор Васильович''', доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії патофізіологічних та цитологічних дослiджень відділу фундаментальних дослiджень ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України.
 +
 +
Офіційні опоненти:
 +
*'''Кульчицький Олег Костянтинович''', доктор медичних наук, професор, зав. лабораторії регуляції метаболiзму, заступник директора з наукової роботи ДУ «Iнститут геронтологiї iменi Д.Ф. Чеботарьова НАМН України.
 +
*'''Шейко Віталій Ілліч''', доктор біологічних наук, професор, професор кафедри анатомії та фізіології людини Київський університет ім. Бориса Гринченка.
 +
''З дисертацією та [http://biph.kiev.ua/images/8/89/Автореферат_Крячок_сайт.doc авторефератом] можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.''
 +
 +
==== 09.06.15 р. о 14:00 ====
 +
2. Публічний захист дисертації '''КОНОНЕНКО Ольгою Миколаївною''' на здобуття  наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – ''фізіологія людини та тварин''.
 +
 +
'''''«Молекулярна адаптація нейротрансмітерних систем мозку людини при алкоголізмі»'''''.
 +
 +
Наукові керівники:
 +
*'''Кришталь Олег Олександрович''', доктор біологічних наук, академік НАН України, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
 +
*'''Бакалкін Григорій Якович''', кандидат біологічних наук, професор, керівник групи молекулярної нейропсихофармакології Університету м. Упсала, Швеція.
 +
Офіційні опоненти:
 +
*'''Макарчук Микола Юхимович''', доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри фізіології людини та тварин ННЦ «Інститут біології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 +
*'''Філоненко Валерій Вікторович''', доктор біологічних наук, професор, зав. відділу сигнальних систем клітини, Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ.
 +
''З дисертацією та [http://biph.kiev.ua/images/0/0e/Автореферат_Кононенко_сайт.docx авторефератом] можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.''
 +
 +
==== 09.06.15 р. о 16:00 ====
 +
3. Публічний захист дисертації '''ІВАНЧЕНКО Оленою Зенонівною''' на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – ''фізіологія людини та тварин''.
 +
 +
'''''«Випереджаючі зміни Н-рефлексів м’язів гомілки людини при довільних рухах контралатеральної кінцівки»'''''.
 +
 +
Науковий керівник: '''Сливко Емануїл Ілліч''', доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної фізики, біофізики і вищої математики Запорізького державного медичного університету МОЗ України.
 +
 +
Офіційні опоненти:
 +
*'''Костюков Олександр Іванович''', доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом фізіології рухів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
 +
*'''Родинський Олександр Георгійович''', доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».
 +
''З дисертацією та [http://biph.kiev.ua/images/6/66/Иванченко_автореферат_сайт.doc авторефератом] можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.''
  
 
<span class="xpand">[[#?|Попередні події &#9658;]]</span>
 
<span class="xpand">[[#?|Попередні події &#9658;]]</span>
Line 427: Line 464:
 
== Інформація для здобувачів наукових ступенів ==
 
== Інформація для здобувачів наукових ступенів ==
 
[[File:Nakaz_2015.jpg|272px|thumb|upright|Наказ про створення спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України]]
 
[[File:Nakaz_2015.jpg|272px|thumb|upright|Наказ про створення спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України]]
* [http://biph.kiev.ua/images/d/d9/Положення_про_спецраду_1059.doc Положення про спеціалізовану вчену раду ]
+
* [http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1170-11 Положення про спеціалізовану вчену раду ]
 
* [[Положення про спеціалізовану вчену раду Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України]]
 
* [[Положення про спеціалізовану вчену раду Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України]]
 +
* [http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/b/b1/Poryadok_prusygh_nayk_stypeniv_2013.doc Порядок  присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника ]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/b/b1/Poryadok_prusygh_nayk_stypeniv_2013.doc Порядок  присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника ]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/7/7b/Vumogy_dysert.pdf Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій ]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/7/7b/Vumogy_dysert.pdf Вимоги до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій ]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/1/19/Додаток_2.doc Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня (Додаток 2 до Положення про спеціалізовану вчену раду)] [http://biph.kiev.ua/images/d/dd/Особова_картка_(Форма_П-2ДС).rtf Особова картка обліку кадрів]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/1/19/Додаток_2.doc Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня (Додаток 2 до Положення про спеціалізовану вчену раду)] [http://biph.kiev.ua/images/d/dd/Особова_картка_(Форма_П-2ДС).rtf Особова картка обліку кадрів]
 +
* [http://biph.kiev.ua/images/5/50/Біоетичний_комітет_ВИМОГИ.doc Вимоги біоетичного комітету ІФБ]
 
* [http://pedpresa.com.ua/blog/36718-do-uvahy-zdobuvachiv-naukovyh-zvan-kandydat-i-doktor-nauk-ta-chleniv-vchenyh-rad.html Порядок подання Повідомлення про захист дисертації для публікації в спеціальному випуску газети «Освіта України»]
 
* [http://pedpresa.com.ua/blog/36718-do-uvahy-zdobuvachiv-naukovyh-zvan-kandydat-i-doktor-nauk-ta-chleniv-vchenyh-rad.html Порядок подання Повідомлення про захист дисертації для публікації в спеціальному випуску газети «Освіта України»]
* [http://biph.kiev.ua/images/c/c7/Rassulka_dlya_kievlyan.doc Реєстр розсилки авторефератів.]
+
* [http://biph.kiev.ua/images/f/f1/Реєстр_розсилки_ЗРАЗОК.doc Реєстр розсилки авторефератів.]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/b/bb/Nmo1112_zminy.doc Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових  ступенів доктора і кандидата наук  (Наказ МОН МС № 1112)]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/b/bb/Nmo1112_zminy.doc Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових  ступенів доктора і кандидата наук  (Наказ МОН МС № 1112)]
* [http://biph.kiev.ua/images/0/0d/Загальний_перелік_фахових_видань.pdf Загальний перелік фахових видань]
+
* [http://biph.kiev.ua/images/0/0b/Перелік_наукових_фахових_видань_06.03.2015.doc Загальний перелік фахових видань]
 
* Інформація про Міжнародні наукометричні  бази.<br />Ознайомитись з реєстром фахових  видань наукометричних баз можна за посиланнями:<br />http://www.scimagojr.com/index.php<br />http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists<br />Докладна інформація щодо пошуку журналів, які належать до наукометричних баз можна знайти за посиланням:<br />http://panbibliotekar.blogspot.com/2012/11/scopus-thomson-reuters.html#more
 
* Інформація про Міжнародні наукометричні  бази.<br />Ознайомитись з реєстром фахових  видань наукометричних баз можна за посиланнями:<br />http://www.scimagojr.com/index.php<br />http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/#journal_lists<br />Докладна інформація щодо пошуку журналів, які належать до наукометричних баз можна знайти за посиланням:<br />http://panbibliotekar.blogspot.com/2012/11/scopus-thomson-reuters.html#more
 
* [http://biph.kiev.ua/images/9/92/Normativni_dokumenti_z_pitan_atestacii.pdf Правила оформлення атестаційної справи]
 
* [http://biph.kiev.ua/images/9/92/Normativni_dokumenti_z_pitan_atestacii.pdf Правила оформлення атестаційної справи]

Revision as of 18:43, 15 May 2015

Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями 03.00.02 – Біофізика (біологічні науки), 03.00.13 – Фізіологія людини та тварин (біологічні науки), 14.03.04 – Патологічна фізіологія (медичні та біологічні науки) - є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні та працює згідно з Наказом МОН України № 261 від 06.03.2015 р.

Згідно з «Положенням про спеціалізовану вчену раду», персональний склад спеціалізованої вченої ради формується з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім.. Богомольця НАН України (ІФБ НАНУ) та інших наукових установ України за поданням директора Інституту та погоджується з вченою радою Інституту.

Засідання спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік. День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.


Contents

Засідання спеціалізованої ради Д 26.198.01

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01

09.06.15 р. о 12:00

1. Публічний захист дисертації КРЯЧОК Тетяною Анатоліївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.04– патологічна фізіологія.

«Характер взаємозв’язку між патогенетичними факторами синдрому інсулінорезистентності в експериментальній моделі».

Науковий керівник: Братусь Віктор Васильович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії патофізіологічних та цитологічних дослiджень відділу фундаментальних дослiджень ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України.

Офіційні опоненти:

  • Кульчицький Олег Костянтинович, доктор медичних наук, професор, зав. лабораторії регуляції метаболiзму, заступник директора з наукової роботи ДУ «Iнститут геронтологiї iменi Д.Ф. Чеботарьова НАМН України.
  • Шейко Віталій Ілліч, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри анатомії та фізіології людини Київський університет ім. Бориса Гринченка.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

09.06.15 р. о 14:00

2. Публічний захист дисертації КОНОНЕНКО Ольгою Миколаївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

«Молекулярна адаптація нейротрансмітерних систем мозку людини при алкоголізмі».

Наукові керівники:

  • Кришталь Олег Олександрович, доктор біологічних наук, академік НАН України, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
  • Бакалкін Григорій Якович, кандидат біологічних наук, професор, керівник групи молекулярної нейропсихофармакології Університету м. Упсала, Швеція.

Офіційні опоненти:

  • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри фізіології людини та тварин ННЦ «Інститут біології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • Філоненко Валерій Вікторович, доктор біологічних наук, професор, зав. відділу сигнальних систем клітини, Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

09.06.15 р. о 16:00

3. Публічний захист дисертації ІВАНЧЕНКО Оленою Зенонівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

«Випереджаючі зміни Н-рефлексів м’язів гомілки людини при довільних рухах контралатеральної кінцівки».

Науковий керівник: Сливко Емануїл Ілліч, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної фізики, біофізики і вищої математики Запорізького державного медичного університету МОЗ України.

Офіційні опоненти:

  • Костюков Олександр Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом фізіології рухів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
  • Родинський Олександр Георгійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

Попередні події ►

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Мойбенко Олексій Олексійович,
заст. голови
Академік НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
3 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
К.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
4 Березовський Вадим Акимович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
5 Білан Павло Володимирович Д.б.н., 03.00.02, біофізика
6 Василенко Дмитро Артурович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
7 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
8 Войтенко Нана Володимирівна Д.б.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
9 Досенко Віктор Євгенович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
10 Жолос Олександр Вікторович д.б.н., 03.00.02, біофізика
11 Корогод Сергій Михайлович д.б.н., 03.00.02, біофізика
12 Костюков Олександр Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
13 Кришталь Микола Васильович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
14 Магура Ігор Сильвестрович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
15 Макарчук Микола Юхимович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
16 Маньковська Ірина Микитівна Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
17 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
18 Сагач Вадим Федорович,
заст. голови
Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
19 Скибо Галина Григорівна Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
20 Соловйов Анатолій Іванович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
21 Шаповал Людмила Миколаївна Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
22 Шейко Віталій Ілліч Д.б.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
23 Шуба Ярослав Михайлович Д.б.н., 03.00.02, біофізика
24 Янчій Роман Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
25 Янчук Петро Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201. тел. (044)256 2446, (044)256 2048 (вн. 14-46, 10-48)
email: lop@biph.kiev.ua

Інформація для здобувачів наукових ступенів

Наказ про створення спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions