Спеціалізована вчена рада

Bogomoletz Institute of Physiology
Revision as of 20:13, 8 January 2014 by Lyubanova (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями 03.00.02 – Біофізика, 03.00.13 – Фізіологія людини та тварин, 14.03.04 – Патологічна фізіологія - є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні.

Згідно з Порядком формування, функціонування спецради, проведення захистів дисертаційних робіт у спецрадах та ін., що визначається "Положенням про спеціалізовану вчену раду", затвердженим Наказом № 1059 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 14.09.2011, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1170/19908 персональний склад спеціалізованої вченої ради формується з провідних наукових працівників ІФБ та інших наукових установ України за поданням директора Інституту та погоджується з вченою радою Інституту.

Засідання спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік. День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це перший вівторок кожного місяця о 14 годині. Проведення засідань повинно відповідати вимогам Розділу IV «Положення про спеціалізовану вчену раду».

Contents

Засідання спеціалізованої ради Д 26.198.01

14.01.2014 о 14:00

Публічний захист дисертації ГОРКОВЕНКОМ Андрієм Васильовичем на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин - на тему:

"Дослідження нелінійної динаміки передачі сигналів в системі мотонейрони-м’яз"

Науковий керівник: Костюков Олександр Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом фізіології рухів (Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України)

Офіційні опоненти:

  • Мірошниченко Микола Степанович, академік АН ВШ України, доктор біологічних наук, професор, кафедра біофізики КНУ ім. Тараса Шевченка
  • Сливко Еммануїл Ілліч, доктор медичних наук, завідувач кафедрою медичної фізики, біофізики і вищої математики Запорізький державний медичний університет

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця


Публічний захист дисертації СТРОЄМ Дмитром Олександровичем на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія - на тему:

"Комплексний аналіз асоціації генетичних факторів із ризиком розвитку серцево-судинної патології".

Наукові керівники:

  • Мойбенко Олексій Олексійович, доктор медичних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
  • Настенко Євген Арнольдович, доктор біологічних наук, завідувач відділом інформаційних технологій та математичного моделювання фізіологічних процесів Національного Інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України

Офіційні опоненти:

  • Братусь Віктор Васильович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник ННЦ «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска» Академії медичних наук України
  • Россоха Зоя Іванівна, кандидат медичних наук, директор Державного закладу «Референс-центр з молекулярної діагностики Міністерства охорони здоров’я»

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця

Попередні події ►

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Мойбенко Олексій Олексійович,
заст. голови
Академік НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
3 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
К.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
4 Березовський Вадим Акимович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
5 Білан Павло Володимирович Д.б.н., 03.00.02, біофізика
6 Василенко Дмитро Артурович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
7 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
8 Войтенко Нана Володимирівна Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
9 Досенко Віктор Євгенович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
10 Костюков Олександр Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
11 Кришталь Микола Васильович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
12 Магура Ігор Сильвестрович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
13 Макарчук Микола Юхимович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
14 Маньковська Ірина Микитівна Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
15 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
16 Сагач Вадим Федорович Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
17 Скибо Галина Григорівна Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
18 Соловйов Анатолій Іванович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
19 Тишкін Сергій Михайлович Д.б.н., 03.00.02, біофізика
20 Федулова Світлана Анатоліївна Д.б.н., 03.00.02, біофізика
21 Шаповал Людмила Миколаївна Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
22 Шуба Ярослав Михайлович Д.б.н., 03.00.02, біофізика
23 Янчій Роман Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
24 Янчук Петро Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201. тел. 044 256 2446 (вн. 14-46)
email: lop@biph.kiev.ua

Інформація для здобувачів наукових ступенів

Наказ про створення спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions