Спеціалізована вчена рада

Bogomoletz Institute of Physiology
Revision as of 16:22, 22 May 2015 by Lyubanova (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями 03.00.02 – Біофізика (біологічні науки), 03.00.13 – Фізіологія людини та тварин (біологічні науки), 14.03.04 – Патологічна фізіологія (медичні та біологічні науки) - є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні та працює згідно з Наказом МОН України № 261 від 06.03.2015 р.

Згідно з «Положенням про спеціалізовану вчену раду», персональний склад спеціалізованої вченої ради формується з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім.. Богомольця НАН України (ІФБ НАНУ) та інших наукових установ України за поданням директора Інституту та погоджується з вченою радою Інституту.

Засідання спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік. День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це другий вівторок кожного місяця о 14 годині.


Contents

Засідання спеціалізованої ради Д 26.198.01

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01

09.06.15 р. о 12:00

1. Публічний захист дисертації КРЯЧОК Тетяною Анатоліївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.03.04– патологічна фізіологія.

«Характер взаємозв’язку між патогенетичними факторами синдрому інсулінорезистентності в експериментальній моделі».

Науковий керівник: Братусь Віктор Васильович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії патофізіологічних та цитологічних дослiджень відділу фундаментальних дослiджень ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М. Д. Стражеска» НАМН України.

Офіційні опоненти:

  • Кульчицький Олег Костянтинович, доктор медичних наук, професор, зав. лабораторії регуляції метаболiзму, заступник директора з наукової роботи ДУ «Iнститут геронтологiї iменi Д.Ф. Чеботарьова НАМН України.
  • Шейко Віталій Ілліч, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри анатомії та фізіології людини Київський університет ім. Бориса Гринченка.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

09.06.15 р. о 14:00

2. Публічний захист дисертації КОНОНЕНКО Ольгою Миколаївною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

«Молекулярна адаптація нейротрансмітерних систем мозку людини при алкоголізмі».

Наукові керівники:

  • Кришталь Олег Олександрович, доктор біологічних наук, академік НАН України, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
  • Бакалкін Григорій Якович, кандидат біологічних наук, професор, керівник групи молекулярної нейропсихофармакології Університету м. Упсала, Швеція.

Офіційні опоненти:

  • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, зав. кафедри фізіології людини та тварин ННЦ «Інститут біології», Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • Філоненко Валерій Вікторович, доктор біологічних наук, професор, зав. відділу сигнальних систем клітини, Інститут молекулярної біології та генетики НАНУ.

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

09.06.15 р. о 16:00

3. Публічний захист дисертації ІВАНЧЕНКО Оленою Зенонівною на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини та тварин.

«Випереджаючі зміни Н-рефлексів м’язів гомілки людини при довільних рухах контралатеральної нижньої кінцівки».

Науковий керівник: Сливко Емануїл Ілліч, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної фізики, біофізики і вищої математики Запорізького державного медичного університету МОЗ України.

Офіційні опоненти:

  • Костюков Олександр Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом фізіології рухів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України.
  • Родинський Олександр Георгійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізіології ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України».

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися в бібліотеці Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця.

Попередні події ►

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Мойбенко Олексій Олексійович,
заст. голови
Академік НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
3 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
К.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
4 Березовський Вадим Акимович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
5 Білан Павло Володимирович Д.б.н., 03.00.02, біофізика
6 Василенко Дмитро Артурович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
7 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
8 Войтенко Нана Володимирівна Д.б.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
9 Досенко Віктор Євгенович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
10 Жолос Олександр Вікторович д.б.н., 03.00.02, біофізика
11 Корогод Сергій Михайлович д.б.н., 03.00.02, біофізика
12 Костюков Олександр Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
13 Кришталь Микола Васильович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
14 Магура Ігор Сильвестрович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
15 Макарчук Микола Юхимович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
16 Маньковська Ірина Микитівна Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
17 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
18 Сагач Вадим Федорович,
заст. голови
Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
19 Скибо Галина Григорівна Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
20 Соловйов Анатолій Іванович Д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
21 Шаповал Людмила Миколаївна Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
22 Шейко Віталій Ілліч Д.б.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
23 Шуба Ярослав Михайлович Д.б.н., 03.00.02, біофізика
24 Янчій Роман Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
25 Янчук Петро Іванович Д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201. тел. (044)256 2446, (044)256 2048 (вн. 14-46, 10-48)
email: lop@biph.kiev.ua

Інформація для здобувачів наукових ступенів

Наказ про створення спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України
Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions