Положення про спеціалізовану вчену раду Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Bogomoletz Institute of Physiology
Revision as of 03:44, 18 April 2013 by Bogdan (Talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Contents

1.Загальні положення

1.1 Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями 03.00.02 – Біофізика, 03.00.13 – Фізіологія людини та тварин, 14.03.04 – Патологічна фізіологія - є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні. Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України є провідною науково-дослідною установою в Україні в галузі фізіології, патофізіології та біофізики. Його було створено в 1953 році шляхом об’єднання Інституту клінічної фізіології ВУАН УРСР (1934 р.) та Інституту експериментальної біології та патології МОЗ УРСР (1930 р.), які заснував та багато років очолював видатний клініцист, вчений-фізіолог та суспільний діяч академік О.О. Богомолець.

На теперішній час в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАНУ працюють 383 працівника, у тому числі 217 науковців, з них 33 доктори наук, 4 академіка, 1 ‑ член-кореспондент, 106 кандидатів медичних та біологічних наук. Ведеться активна підготовка молодих кадрів через аспірантуру зі спеціальностей:

 • 03.00.02 – Біофізика
 • 03.00.13 – Фізіологія людини та тварин
 • 14.03.04 – Патологічна фізіологія

На базі Інституту працює кафедра Молекулярної фізіології та біофізики Київського відділення МФТІ в ФТННЦ НАН України (зав. кафедрою академік Кришталь О.О.), де ведеться підготовка магістрів та аспірантів. У викладацькій роботі на кафедрі зайняті 11 наукових співробітників Інституту. Магістерські та бакалаврські роботи на базі Інституту фізіології виконують також студенти КНУ ім. Тараса Шевченка, НаУКМА та НУ «КПІ».

В Інституті проводиться активна робота в рамках міжнародних угод про наукове співробітництво, відбуваються регулярні зустрічі із закордонними колегами в рамках наукових конференцій, як в Україні, так і за кордоном, проведення міжнародних наукових шкіл та семінарів для молодих науковців.

При Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАНУ працюють редакції двох фахових журналів: «Фізіологічний журнал» (заснований у 1955 р.) та «Нейрофізіологія» (заснований у 1969 р.) Журнали друкують статті українською, російською, англійською мо​вами. Вони входять до міжнародних баз даних з медично-біологічної літератури, таких як Pubmed, Scopus та інші. Співробітниками Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАНУ щорічно видаються монографії та навчальні посібники, які широко використовуються спеціалістами відповідних галузей та в начальному процесі у вищих навчальних закладах України медичного та біологічного профілю.

1.2 Згідно з Порядком формування, функціонування спецради, проведення захистів дисертаційних робіт у спецрадах та ін., що визначається „Положенням про спеціалізовану вчену раду ", затвердженим Наказом № 1059 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 14.09.2011, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.10.2011 за № 1170/19908 персональний склад спеціалізованої вченої ради формується з провідних наукових працівників ІФБ та інших наукових установ України за поданням директора Інституту та погоджується з вченою радою Інституту. Обгрунтування у МОН молоді та спорту України про необхідність продовження роботи та оновлення складу спеціалізованої вченої ради, список персонального складу спецради підписується директором Інституту та подається вченим секретарем спецради разом з іншими необхідними документами за два місяці до кінцевого терміну повноважень існуючої спеціалізованої ради.

1.3 Голова спеціалізованої вченої ради не менш як один раз на рік звітує про роботу спеціалізованої ради на вченій раді Інституту.

1.4 Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 в своїй діяльності керується вимогами „Положення про спеціалізовану вчену раду МОН молоді та спорту" та додатками до нього.

2. Організаційні положення

Засідання спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік. День та час засідань визначається головою та секретарем ради, але орієнтовно це перший вівторок кожного місяця о 14 годині. Проведення засідань повинно відповідати вимогам Розділу IV «Положення про спеціалізовану вчену раду».

Для проведення засідання спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця встановлюється такий регламент:

 • доповідь здобувача на звання кандидата наук - до 20 хвилин;
 • доповідь здобувача на звання доктора наук - до 30 хвилин;
 • запитання до здобувача загалом - до 30 (40 для докторської) хвилин;
 • виступ наукового керівника - до 5 хвилин;
 • відповіді здобувача на відгуки - до 10 хвилин;
 • виступи офіційних опонентів - до 15 (20 для докторської) хвилин;
 • відповіді здобувача на зауваження кожного опонента - до 10 (20 для докторської) хвилин;
 • обговорення дисертації - до 20 (30 для докторської) хвилин;
 • прикінцеве слово здобувача - до 5 хвилин;

3. Обов’язки членів спеціалізованої ради

3.1 Персональний склад ради формується з працівників наукових установ, вищих навчальних закладів, що проводять наукові дослідження згідно з Розділом ІІ «Положення про спеціалізовану вчену раду».

3.2 Членами спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця є фахівці в галузях фізіології людини та тварин, патологічної фізіології або біофізики. Всі вони дають особисту згоду на роботу у спеціалізованій вченій раді, яка є невід’ємною частиною їх наукової та науково-педагогічної діяльності та проводиться в межах робочого часу. Відвідання засідань спеціалізованої вченої ради є обов’язком кожного члена ради. Засідання проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше 12 засідань в рік. Про свою неможливість бути присутнім на засіданні з поважних причин члени ради повідомляють вченого секретаря електронною поштою або по телефону. Пропуск членом спеціалізованої вченої ради більше половини засідань вважається підставою для виведення його зі складу ради.

3.3 Секретар спеціалізованої вченої ради ІФБ в процесі підготовки засідання ради не менш як за 10 днів до дня засідання розсилає електронною поштою запрошення, електронний варіант автореферату та Проект висновку щодо дисертації, яка виноситься на захист. Друкований варіант автореферату здобувач приносить членам спеціалізованої вченої ради ІФБ (за бажанням) особисто не менш як за тиждень до засідання. Оголошення про засідання розміщується на сайті ІФБ, в обох холлах Інституту, у відділі наукової інформації та читальному залі бібліотеки за тиждень до засідання. З матеріалами дисертації (текст та автореферат) будь хто з бажаючих може ознайомитись в бібліотеці ІФБ за місяць до оголошеної дати захисту.

3.4 Члени спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця повинні відповідально ставитися до своїх обов’язків, а саме:

 • заздалегідь знайомитися з авторефератом та Проектом рішення щодо кожної дисертації, яка подається до захисту;
 • брати активну участь у науковій дискусії під час захисту;
 • працюючи в складі комісії, яка подає висновок про науковий рівень дисертації та рекомендує офіційних опонентів, члени спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця уважно знайомляться зі змістом автореферату і несуть відповідальність перед радою щодо відповідності дисертації профілю ради, щодо кількості, якості та обсягу публікацій та про повноту опублікованих матеріалів. Комісія у своїй роботі керується вимогами Розділу ІІІ «Положення про спеціалізовану вчену раду» та рекомендує (або не рекомендує) дисертацію до офіційного захисту.
 • на етапі підготовки дисертації до офіційного захисту (попередній захист) члени спеціалізованої вченої ради беруть активну участь у роботі апробаційних рад за спеціальностями., роль яких виконують засідання секторів Інституту фізіології ім. Богомольця. Відповідальність за науковий рівень та відповідність вимогам докторських (кандидатських) дисертацій несуть члени спеціалізованої ради, які беруть участь у попередньому захисті та голови наукових секторів.

4 . Фінансові положення

4.1 Матеріально-технічне забезпечення діяльності спеціалізованої вченої ради, підготовка до захисту та проведення захисту дисертаційних робіт аспірантів та співробітників ІФБ у спецраді проводиться за рахунок коштів Інституту. Фінансування захисту може здійснюватися за рахунок коштів (при наявності) загального або спеціального фонду, накладних витрат, внеску спонсорів. У вартість матеріально-технічного забезпечення проведення захисту дисертаційних робіт включаються витрати з оплати праці офіційних опонентів згідно діючим Постановам Кабінету Міністрів України та тарифним планам оплати праці наукових працівників.

4.2 Матеріально-технічне забезпечення підготовки до захисту та проведення захисту дисертаційних робіт аспірантів, що навчались на бюджетних місцях НАН України або МОН України, та співробітників установ НАН України та вищих навчальних закладів України державної форми власності, в яких відсутні спецради із відповідних спеціальностей (03.00.02 – Біофізика, 03.00.13 – Фізіологія людини та тварин, 14.03.04 – Патологічна фізіологія) проводиться також за рахунок коштів Інституту (див п. 4.1).

4.3 Підготовка до захисту та проведення захисту дисертаційних робіт працівниками сторонніх організацій недержавної форми власності здійснюються за рахунок коштів організацій або особисто здобувачем за дорученням організацій, в яких вони працюють, та спонсорів на підставі „Переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами" , який затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 38 від 20.01.1997 р .

4.4 При поданні в спецраду дисертаційних робіт особами, вказаними в п. 4.3, між ними та ІФБ укладається Договір на підготовку до захисту та проведення захисту. Договір підписується головою спецради, секретарем спецради, начальником планового підрозділу ІФБ та головним бухгалтером ІФБ. Плановим підрозділом спільно з секретарем спецради складається кошторис підготовки до захисту і проведення захисту дисертації здобувача у спецраді, який є невід'ємною частиною відповідного договору. Договір складається в трьох екземплярах, які мають однакову юридичну силу. Оригінали договору зберігаються у бухгалтерії Інституту, у спецраді та у здобувача.

4.5 У вартість підготовки до захисту та проведення захисту дисертацій здобувачами сторонніх організацій включаються витрати з:

 • складання кандидатського екзамену із спеціальності;
 • оплата праці офіційних опонентів.

Вищенаведені витрати вираховуються плановим підрозділом ІФБ згідно діючим Постановам Кабінету Міністрів України та тарифним планам оплати праці наукових працівників.

5. Відповідальність

5.1 Відповідальність за дотримання вимог «Положення про спеціалізовану вчену раду» щодо рівня дисертаційних робіт та належного оформлення атестаційних справ несуть голова, заступник голови та вчений секретар спецради.

5.2 Члени спеціалізованої вченої ради Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця несуть відповідальність перед радою щодо належного виконування своїх обов’язків (п. 3.4). За умов їх неналежного виконання, рада надсилає клопотання до МОНмолодьспорту щодо виведення такого члена ради зі складу та про введення іншого фахівця.

5.3 Відповідальність за дотримання вимог «Положення про спеціалізовану вчену раду Д 26.198.01 при Інституті фізіології ім.. О.О.Богомольця НАН України» несе голова . спеціалізованої вченої ради, секретар та головний бухгалтер ІФБ.

5.4 Контроль за діяльністю спецради здійснюють Відділ з підготовки наукових та керівних кадрів Президії НАН України, Департамент з атестації кадрів МОНмолодьспорту України. та фінансово-економічний Відділ Президії НАН України.

Додаток:
«Договір про надання послуг»

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions