Спеціалізована вчена рада

Bogomoletz Institute of Physiology
Revision as of 16:34, 6 April 2021 by Lop (Talk | contribs)
Jump to: navigation, search

NEW!!!

Contents

Загальна інформація

Спеціалізована вчена рада Д 26.198.01 є провідною структурою в системі атестації наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні і працює в Інституті фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України вже більше 60 років.

Згідно з Наказом МОН України № 1413 від 24.10.2017 р. затверджено новий склад спеціалізованої вченої ради терміном на три роки з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) біологічних та медичних наук за спеціальностями

Згідно з «Положенням про спеціалізовану вчену раду», персональний склад спеціалізованої вченої ради сформовано з провідних наукових працівників Інституту фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України та інших наукових установ в кількості 25 осіб.

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01 проводяться в середньому один раз на місяць, але не більше ніж 12 засідань на рік.

 • Натепер прийом заяв на захист дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 26.198.01 закінчено.

Інформація для здобувачів наукових ступенів

 • ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ !

ПОДАЧА ДИСЕРТАЦІЇ В СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВЧЕНУ РАДУ ДО ЗАХИСТУ ПОЧИНАЄТЬСЯ З НАПИСАННЯ ДИСЕРТАЦІЇ ТА АВТОРЕФЕРАТУ, ОТРИМАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАХИСТУ ПІСЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕРЕДЗАХИСТУ ТА ЗБИРАННЯ ПАКЕТУ ДОКУМЕНТІВ ЗА СПИСКОМ НИЖЧЕ:

Обов'язковим документом також є Витяг з Протоколу комітету з біоетики (один примірник), який оформлюється згідно вимог:

Вимоги до оформлення дисертації та автореферату (чинні):

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.198.01

27 квітня 2021 р. о 12:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Насібян Ліліт Седраківни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Механізм дії пептидоглікану золотистого стафілококу на скоротливість міометрія щурів

Науковий керівник: Філіппов Ігор Борисович, кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу нервово-м’язової фізіології Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Цимбалюк Ольга Володимирівна, доктор біологічних наук, професор кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка; [ Електронна версія відгуку]
 • Торянік Еріка Леонідівна, доктор медичних наук, професор кафедри клінічної лабораторної діагностики, Національний фармацевтичний університет, МОЗ України.[ Електронна версія відгуку]

З [дисертацією] та авторефератом можна ознайомитися на сайті

27 квітня 2021 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Запухляк Ольги Сергіївни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Епілептиформна активність гіпокампа щурів за умов повної або часткової блокади синаптичної передачі

Науковий керівник: Кришталь Олег Олександрович, доктор біологічних наук, академік НАН України, завідувач відділу фізико-хімічної біології клітинних мембран, директор Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України. Офіційні опоненти:

 • Жолос Олександр Вікторович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та медичної інформатики ННЦ «Інститут біології та медицини», Київський національний університет імені Тараса Шевченка; [ Електронна версія відгуку]
 • Кузнецов Ілля Павлович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.[ Електронна версія відгуку]

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті

20 квітня 2021 р. о 14:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Портніченка Володимира Ілліча на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія.

 • Механізми розвитку гіпометаболічного стану при гіпоксії та нові підходи до патогенетичної корекції гіпоксичних і метаболічних порушень

Науковий консультант: Маньковська Ірина Микитівна, доктор мед. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу гіпоксії, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, Офіційні опоненти:

 • Резніков Олександр Григорович, член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, доктор мед. наук, професор, завідувач відділу ендокринології репродукції і адаптації, ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України»; Електронна версія відгуку
 • Заморський Ігор Іванович, доктор мед. наук, професор, завідувач кафедри фармакології, Буковинський державний медичний університет МОЗ України; [ http://biph.kiev.ua/en/File:Vidguk_Zamorskiy.pdf Електронна версія відгуку]
 • Абрамов Андрій Володимирович, доктор мед. наук, професор, професор кафедри патофізіології, Запорізький державний медичний університет МОЗ України. [ http://biph.kiev.ua/images/1/14/Vidguk_Abramov.pdf Електронна версія відгуку]

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті

13 квітня 2021 р. о 12:00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Колосової Олени Вікторівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин.

 • Модуляційні впливи на Н-рефлекс у фізично нетренованих та тренованих людей

Науковий керівник: Костюков Олександр Іванович, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділом фізіології рухів Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця. Офіційні опоненти:

 • Макарчук Микола Юхимович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри фізіології людини і тварин ННЦ “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Електронна версія відгуку
 • Йолтухівський Михайло Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. .Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті.

13 квітня 2021 р. о 14.00

Засідання спеціалізованої вченої ради відбудеться в онлайн режимі на платформі ZOOM https://us02web.zoom.us/j/88165173244 Meeting ID: 881 6517 3244

Публічний захист дисертації Лунько Олесі Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – біофізика.

 • Модуляція катіонних каналів великої провідності внутрішньої мембрани ядер нейронів Пуркіньє мозочка щурів

Науковий керівник: Марченко Сергій Михайлович, доктор біологічних наук, завідувач відділом фізіології головного мозку, Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця. Офіційні опоненти:

 • Савченко Леонід Петрович, доктор біологічних наук, Інститут нейрології Університетського коледжу Лондона, науковий співробітник відділу клінічної і експериментальної епілепсії Електронна версія відгуку оригінал (англійською) та переклад (українською)
 • Сидоренко Вадим Геннадійович, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу фармакології клітинних сигнальних систем та експериментальної терапії ДУ «Інституту фармакології та токсикології НАМНУ»; Електронна версія відгуку

З дисертацією та авторефератом можна ознайомитися на сайті.

Архів

Список засідань спецради

Склад спеціалізованої ради Д 26.198.01

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності в раді
1 Кришталь Олег Олександрович,
голова
Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
2 Сагач Вадим Федорович,
заст. голови
Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
3 Веселовський Микола Сергійович Академік НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
4 Любанова Ольга Петрівна,
вчений секретар
к.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
5 Білан Павло Володимирович д.б.н., 03.00.02, біофізика
6 Василенко Дмитро Артурович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
7 Войтенко Нана Володимирівна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
8 Демченко Олександр Петрович д.б.н., 03.00.02, біофізика
9 Досенко Віктор Євгенович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
10 Жолос Олександр Вікторович д.б.н., 03.00.02, біофізика
11 Зябліцев Сергій Володимирович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
12 Костюков Олександр Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
13 Левашов Михайло Іванович д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
14 Лук'янець Олена Олександрівна д.б.н., 03.00.02, біофізика
15 Макарчук Микола Юхимович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
16 Маньковська Ірина Микитівна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
17 Резніков Олександр Григорович Чл.-кор. НАНУ, академік НАМН, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
18 Скибо Галина Григорівна Чл.-кор. НАНУ, д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
19 Соловйов Анатолій Іванович д.м.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
20 Соляник Галина Іванівна д.ф-мат.н., 03.00.02, біофізика
21 Сулаєва Оксана Миколаївна д.м.н., 14.03.04, патологічна фізіологія
22 Шаповал Людмила Миколаївна д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
23 Шуба Ярослав Михайлович Чл.-кор. НАНУ, д.б.н., 03.00.02, біофізика
24 Янчій Роман Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин
25 Янчук Петро Іванович д.б.н., 03.00.13, фізіологія людини та тварин

Контакти

Вчений секретар Любанова Ольга Петрівна, к. 201.
тел. (044)256 2446, (044)256 2048 (вн. 14-46, 10-48) моб. 050-964 10 02
email: zaxist@biph.kiev.ua


Нормативні документи МОН та Кабінету міністрів України, з якими варто ознайомитись кожному здобувачеві.

Оформлення документів після захисту:

Personal tools
Navigation
societies
additional
Views
Namespaces
Variants
Toolbox
Actions