Статут

Інститут Фізіології ім. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Статут Ради молодих учених Інституту фізіології імені Богомольця та Міжнародного центру молекулярної фізіології

1. Загальні положення

1.1 Рада молодих учених Інституту фізіології імені Богомольця та Міжнародного центру молекулярної фізіології (далі РМУ) – це добровільне громадське об’єднання молодих учених.

1.2 До складу РМУ входять співробітники ІФБ та МЦМФ віком до 35 років, що мають вищу освіту, або студенти ВНЗ, що проводять науково-дослідну роботу і працюють за сумісництвом (далі – молоді вчені).

1.3 РМУ в своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативними документами НАН України, Статутом ІФБ та МЦМФ і даним Статутом.

2. Мета і завдання

2.1. Метою діяльності РМУ є згуртування молодих учених навколо спільних наукових і позанаукових інтересів та вирішення професійних і соціальних проблем молодих учених.

2.2. Головними завданнями РМУ є:
- збір та надання інформації про наукові, громадські та інші події: конференцій, семінари, школи, гранти, вакансій, державні програми тощо
- сприяння розширенню наукового кругозору молодих вчених
- створення майданчика для спілкування між молодими ученими різних відділів та лабораторій ІФБ та МЦМФ
- взаємодія з ВНЗ з метою залучення студентів до наукової роботи
- сприяння співпраці молоді Інституту з вітчизняними та закордонними колегами
- захист прав наукової молоді Інституту, донесення думки наукової молоді по різним аспектам професійної діяльності керівництву Інституту
- допомога в розв’язанні соціально-побутових проблем молодих вчених
- сприяння проведенню культурних і спортивних заходів.

2.3. Для здійснення своєї мети та завдань РМУ:
- веде інформаційну веб-сторінку «Рада молодих вчених» на сайті Інституту, забезпечує її своєчасного оновлення
- організує наукові конференції , школи, лекції, семінари при підтримці вченої ради Інституту та Центру
- підтримує зв'язки з вітчизняними та закордонними науковими установами, радами молодих вчених інших інститутів, організаціями молодих вчених
- інформує студентів про наукові напрями роботи в окремих лабораторіях через інтернет, оголошення, зустрічі, семінари тощо
- надає пропозиції Вченій Раді від молодих учених, входить до складу вченої ради через свого представника – Голову РМУ
- приймає звернення від окремих молодих учених щодо професійних і соціальних питань і сприяє отриманню найбільш повної інформації або вирішенню проблеми
- бере участь у громадській діяльності, проводить культурно-масові заходи (святкування, вечори, спортивні змагання тощо).


3. Структура та функціонування

3.1 Членом Ради може бути науковий співробітник, працівник або аспірант Інституту чи Міжнародного центру молекулярної фізіології віком до 35 років, який визнає цей Статут, бере участь у роботі, виконує рішення Ради. Вступ до складу РМУ відбувається за усною або письмовою заявою до РМУ та запису імені та контактів кандидата до списку Ради на сайті Інституту. Членство у РМУ є добровільним; ніхто не може бути примушений вступити до РМУ або припинити свою діяльність у Раді.

3.2. Всі рішення РМУ приймаються шляхом голосування та за умови підтримки більш ніж 50% від присутніх, повноважними є збори, на яких присутні не меньше 2/3 від складу Ради.

3.3 Зібрання РМУ відбуваються за ініціативою членів ради для вирішення поточних питань та організаційного забезпечення діяльності РМУ. Зібрання Ради є відкритими для всіх бажаючих. Короткі підсумки зібрання доносяться до відома всіх молодих учених через веб-сторінку РМУ.

3.4. Задля обговорення та вирішення особливо важливих питань, що стосуються молодих учених, скликаються загальні збори молодих співробітників ІФБ та МЦМФ. Збори скликаються Головою або членами РМУ шляхом оголошення на веб-сторінці РМУ та іншими способами інформування молодих учених.

3.5. Рішення Зборів з важливих питань, що мають бути винесені за межі РМУ, приймаються голосуванням. Таке рішення ухвалюється за умови підтримки більш ніж 50% від половини від загального числа співробітників до 35 років, або делегатів, які повноважені представляти інтереси співробітників усіх відділів ІФБ та МЦМФ, присутніх на Зборах, та фіксуються шляхом розміщення результатів голосування на веб-сторінці РМУ. Загальні збори скликаються не рідше ніж раз на рік.

3.6. Керівними особами Ради є Голова Ради, та два заступники Голови Ради: - Голова РМУ представляє РМУ у вченій раді ІФБ, скликає збори РМУ, є контактною особою для запитів до РМУ від окремих молодих учених та від осіб й організацій за межами РМУ, підписує звернення та ухвали від імені РМУ. Під час тимчасової відсутності Голови його функції виконує його заступники
- Голова РМУ обирається на загальних зборах молодих учених, на яких повинно бути присутними не меньше 2/3 від загального числа співробітників до 35 років ІФБ та МЦМФ, шляхом голосування. - Кандидат має бути молодим вченим до 35 років, працювати в ІФБ не менш як 3 роки, мати науковий ступінь
- Обраним вважається кандидат, що був підтриманий більше 50% присутніх. Кандидатура остаточно затверджується Вченою Радою. Термін повноважень Голови РМУ – 3 роки, з правом бути переобраним ще на 1 термін
- Голова може бути звільнений за власним бажанням або рішенням РМУ достроково.

3.7. Статут та зміни до нього приймаються на загальних зборах молодих співробітників ІФБ та МЦМФ та утверджуються Вченою радою Інституту.

3.8. У разі невиконання цього Статуту або відсутності задач для РМУ загальні збори молодих учених можуть розпустити РМУ.

Особисті інструменти
Навігація
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії