Підготовка до захисту

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

Доктора наук Підготовка та подання документів на доктора наук за Постановою № 1197 від 17.11.2021р.


Кандидата наук Підготовка та подання документів на доктора/кандидата наук за постановою № 567 (2013 р.)
Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук


Доктора філософії


Підготовка до захисту
Для подачі документів в НАЗЯВО для створення разової ради для захисту дисертації доктора філософії потрібно:

1. Пройти повний курс освітньої програми і отримати Академічну довідку (на Випусковій кафедрі)
2. Опублікувати 3 наукові статті
Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації, до яких зараховуються:

1) статті у наукових виданнях, включених на дату опублікування до переліку наукових фахових видань України. Якщо число співавторів у такій статті (разом зі здобувачем) становить більше двох осіб, така стаття прирівнюється до 0,5 публікації (крім публікацій, визначених підпунктом 2 цього пункту);

2) статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus(крім видань держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором);

3) не більше одного патенту на винахід, що пройшов кваліфікаційну експертизу та безпосередньо стосується наукових результатів дисертації, що прирівнюється до однієї наукової публікації;

4) одноосібні монографії, що рекомендовані до друку вченими радами закладів та пройшли рецензування, крім одноосібних монографій, виданих у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором. До одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних монографіях за тих же умов.

5) наукові публікації у виданнях, віднесених до першого-третього квартилів (Q 1 - Q 3) відповідно до класифікації SCImago Journal and Country Rank або journal Citation Report; кожна з таких публікацій прирівнюється до двох публікацій, які зараховуються відповідно до абзацу першого цього пункту.

3. Написати дисертацію яка на правах рукопису має бути оформлена відповідно до чинних вимог МОН України державною або англійською мовою Наказ МОН України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації.
4. Написати Анотацію на дисертацію із ключовими словами. Електронну версію надіслати на Випускову кафедру graddep@biph.kiev.ua)
5. Перевірити дисертацію на плагіат ( заява на Випускову кафедру про прохання перевірки, копію заяви та текст дисертації в DOC/PDF форматі надіслати до відділу наукової інформації, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності - infdep@biph.kiev.ua; зверніть увагу - на цьому етапі текст дисертації вже має бути остаточним, в нього не вносяться правки) Довідка про результати перевірки передається на Випускову кафедру.

 • Електронний варіант дисертації підписати електронним підписом.
 • Перевірити електронний підпис можна за посиланням

6. Електронний підпис. Дисертація (електронна версія) підписується електронним підписом пошукувача, після чого зміни в дисертації робити не можна ( в електронному підписі є дата підпису).

7. Відгук керівника про дисертацію


8. Проведення попередньої експертизи кваліфікаційної наукової роботи

8.1 Здобувач звертається до Випускової кафедри з письмовою заявою (Зразок заяви) щодо отримання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації. Кафедра визначає профільний відділ (відділи) для проведення публічної презентації здобувачем наукових результатів дисертації та її обговорення.

 • До заяви здобувач додає такі документи:

1) дисертація в друкованому (1примірник) та електронному вигляді;

2) наукові публікації (або їх копії);

3) академічна довідка (1примірник);

4) висновок наукового керівника (керівників) (1 примірник).

 • Попередня експертиза дисертації проводиться не більше двох місяців та не менше 12 календарних днів з дня надходження заяви здобувача до Випускової кафедри.

8.2. Завідувач профільного відділу призначає рецензентів з числа наукових та науково-педагогічних співробітників відділу та/ або запрошених фахівців інших відділів (які в подальшому можуть бути рекомендовані також і до складу разової ради). Рецензенти розглядають дисертацію та наукові публікації здобувача та доповідають про результати, беруть безпосередню участь у обговоренні представленої дисертації на засіданні відділу (або семінарі). Попередня експертиза дисертації проводиться не більше двох місяців та не менше 12 календарних днів з дня надходження заяви здобувача до Випускової кафедри (дата поруч з відповідною візою).

8.3. Головуючим на засіданні відділу може бути: завідувач профільного відділу, заступник директора Інституту, директор Інституту, провідний/старший науковий співробітник Інституту. Науковий керівник здобувача не може бути головуючим на засіданні відділу.

8.4.За результатами обговорення та проведення публічної презентації здобувачем наукових результатів дисертації профільним відділом готується Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, в якому також зазначається інформація про відповідність дисертації вимогам п. 6 «Порядку», кількість наукових публікацій, повноту опублікування результатів дисертації та особистий внесок здобувача до всіх наукових публікацій, виконаних у співавторстві. Також подаються пропозиції щодо кандидатур до складу разової спеціалізованої вченої ради (далі – разова рада), які оформлюються відповідно до Форми.

8.5.Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання відділу (або семінару) зі слайдами, підписується головуючим на засіданні відділу (або семінару) – Головуючим, візується Директором/заступником директора з наукової роботи. Висновок оформлюється протягом місяця з дня проведення засідання відділу (зразок).

8.6. Висновок та відомості про персоналний склад разової ради, оформлені за формою перевіряються Вченим секретарем або представником Випускової кафедри.

8.7. Вимоги до складу разової спецради Постанова КМ від 12 січня 2022 р. № 44

 • Склад та вимоги до членів разової спеціалізованої вченої ради (РСВР)

РСВР утворюється у складі 5 осіб, дані про яких внесені до ЄДЕБО:

 • голови РСВР,
 • двох рецензентів,
 • двох офіційних опонентів.
 • Голова РСВР – особа, яка за основним місцем роботи працює науково-педагогічним або науковим працівником закладу, в якому утворена разова спеціалізована вчена рада, має науковий ступінь доктора наук та є компетентним вченим за тематикою дослідження здобувача.
 • Рецензент – особа, яка за основним місцем роботи працює науково-педагогічним або науковим працівником закладу, в якому створена РСВР, має науковий ступінь та є компетентним вченим за тематикою дослідження здобувача;
 • Офіційний опонент – особа, яка є науково-педагогічним або науковим працівником і не працює у закладі, в якому створена РСВР, має науковий ступінь та є компетентним вченим за тематикою дослідження здобувача.

У разі відсутності у ІФБ можливості призначити двох рецензентів рада утворюється у складі:

 • голови РСВР,
 • одного рецензента
 • трьох офіційних опонентів.
 • Офіційні опоненти не можуть працювати в одному і тому ж закладі, мати спільні публікації за останні п’ять років з головою, рецензентами та науковим керівником та включаються до складу РСВР за їх письмовою згодою.

Особа не може входити до складу РСВР у разі, коли вона:

 • є науковим керівником здобувача;
 • є керівником ІФБ;
 • є співавтором наукових публікацій здобувача;
 • має реальний чи потенційний конфлікт інтересів щодо здобувача (зокрема, є його близькою особою) та/або його наукового керівника, та/або іншого члена РСВР;
 • притягувалася до академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності, зокрема щодо позбавлення права участі у роботі спеціалізованих вчених рад відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
 • працює (працювала) на керівних посадах у закладах, установах, організаціях, що незаконно провадять (провадили) свою діяльність на тимчасово окупованих територіях України;
 • не володіє мовою захисту дисертації в обсязі, достатньому для кваліфікованого проведення атестації здобувача;
 • отримала диплом доктора філософії (кандидата наук) менше ніж за три роки до дати утворення разової ради.
 • Одна особа протягом календарного року може брати участь як член РСВР не більш як у восьми захистах дисертацій.

9. Отримується письмова згода членів Ради бути її членами (згоди передаються на Випускову кафедру) приклад
10. Інформація про склад Ради вноситься в таблицю і надсилається до Випускової кафедри (graddep@biph.kiev.ua) і Вченому секретарю (angela@biph.kiev.ua) Форма
11. Створення Ради для захисту. Пошукувач подає заяву Вченому секретарю на ім'я Голови Вченої ради Інституту про призначення Ради для захисту дисертації
12. На засіданні Вченої ради Інституту встановлюється склад Ради. Вчений секретар робить виписку із засідання Вченої ради Інституту про призначення разової ради для захисту. Передається на Випускову кафедру
13. Наказ директора. Наказом директора затверджується склад Ради. Наказ передається на Випускову кафедру. Після наказу Директора заборонено вносити зміни у текст дисертації.
14. Друкований примірник дисертації, підписаний здобувачем, передається до бібліотеки закладу; *Отримується довідка з бібліотеки про передачу. Довідка передається на Випускову кафедру
15. Інформація про створення Ради для захисту надсилається в НАЗЯВО співробітниками кафедри.
16. Здобувачем вноситься інформація про утворення разової ради до інформаційної системи Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації (УКРІнтеі)

 • Протягом п’яти робочих днів з дати видання наказу про утворення разової ради в УКРІнтеі за посиланням (Посилання)
 • подає електронний примірник дисертації до державної наукової установи “Український інститут науково-технічної експертизи та інформації”, а також до локального репозитарію закладу (Бібліотека).
 • Пошукувачу зареєструватись у системі , створивши свій електронний кабінет, все заповнити, в кінці буде фраза відправити на перевірку і ця форма автоматично відправиться до Вченого секретаря на перевірку.

17. Рішення про затвердження Ради вважається позитивним, якщо протягом 30 днів з дня опублікуванна на сайті НАЗЯВО не надходить повідомлення про відхилення Ради від МОН в сповіщеннях на сайті НАЗЯВО).


Організаційне засідання Спецради

1. Відгуки та рецензії 2 Рецензентів та 2 опонентів, в електронному вигляді завірені кваліфікованим електронним підписом опонента або рецензента і завірені і підписані паперові оригінали надаються Раді, яка їх розглядає на своєму засіданні. *Відгуки та рецензії надаються після проведення експертизи РСВР МОН (30 днів) та не пізніше ніж 45 днів з дня оприлюднення інформації про утворення разової ради (на сайті НАЗЯВО).

 • Кожен рецензент подає разовій раді рецензію, а кожен офіційний опонент — відгук, в яких зазначають результати власної оцінки наукового рівня дисертації і наукових публікацій здобувача, зокрема новизни представлених теоретичних та/або експериментальних результатів проведених здобувачем досліджень, їх наукової обґрунтованості, рівня виконання поставленого наукового завдання та оволодіння здобувачем методологією наукової діяльності..
 • Разовій Раді надаються результати перевірки дисертації на плагіат.
 • У разі коли рецензія (відгук) не відповідає встановленим вимогам, голова разової ради визначає строк для її (його) доопрацювання.
 • У разі неподання рецензії (відгуку) у встановлений строк або подання з порушенням встановленого строку голова разової ради ініціює перед вченою радою закладу питання про заміну відповідного члена ради.

2. Після позитивного рішення разової спецради, вона призначає місце, дату та час проведення захисту протягом трьох робочих днів з дня надходження до разової ради останньої рецензії (відгуку).


3. Дата та час захисту.

 • Електронні копії рецензій (відгуків) у форматі PDF/А з текстовим шаром з накладенням електронного підпису рецензента (офіційного опонента), що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (з використанням кваліфікованої електронної позначки часу), надсилаються на Випускову кафедру на емайл:graddep@biph.kiev.ua, та оприлюднюються на офіційному веб-сайті закладу.
 • Дата проведення публічного захисту дисертації призначається не раніше ніж через два тижні та не пізніше ніж через чотири тижні з дня надходження до разової ради останньої рецензії (відгуку).
 • Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації здобувача оприлюднюється Кафедрою на офіційному веб-сайті закладу та вноситься до інформаційної системи НАЗЯВО.

4. Пошукач надсилає в електронному вигляді за Формою відомості про пошукувача на ел. пошту Випускової кафедри graddep@biph.kiev.ua.


Публічний захист 1. Публічний захист дисертації проводиться на засіданні разової ради, яке вважається правоможним за умови участі в ньому повного складу разової ради.
2. Члени разової ради та/або здобувач можуть брати участь у засіданні разової ради за допомогою засобів відеозв’язку в режимі реального часу. Заклад забезпечує можливість використання засобів відеозв’язку, зокрема особами з інвалідністю.

 • У разі відсутності кворуму для проведення засідання разова рада приймає рішення про перенесення дати проведення захисту дисертації, призначаючи іншу дату не раніше ніж через два тижні та не пізніше ніж чотири тижні від попередньої дати.
 • Протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про зміну дати проведення захисту дисертації інформація про дату, час і місце проведення захисту дисертації оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу та вноситься до інформаційної системи НАЗЯВО.

3. Заклад забезпечує трансляцію захисту дисертації в режимі реального часу на своєму офіційному веб-сайті, а також відеозапис трансляції захисту дисертації.

 • Захист дисертації повинен мати характер відкритої наукової дискусії, в якій зобов’язані взяти участь здобувач, голова та усі члени разової ради.
 • У разі надходження до закладу звернень інших осіб з оцінкою дисертації разова рада озвучує їх під час публічного захисту дисертації та з урахуванням результатів їх розгляду приймає відповідне рішення. Такі звернення беруться до розгляду у разі їх надходження не пізніше ніж за три робочих дні до дня захисту дисертації.
 • Члени разової ради та/або здобувач можуть брати участь у засіданні

разової ради за допомогою засобів відеозв’язку в режимі реального часу. Заклад забезпечує можливість використання засобів відеозв’язку, зокрема особами з інвалідністю.

 • Кожен член разової ради відкрито висловлює свою позицію за присудження або за відмову у присудженні ступеня доктора філософії.
 • Рада приймає рішення шляхом відкритого голосування:
 • про присудження ступеня доктора філософії, якщо його підтримали не менше ніж чотири члени разової ради;
 • про відмову у присудженні ступеня доктора філософії, якщо його підтримали два чи більше членів разової ради.

4. За результатами голосування оформлюється рішення разової ради про присудження (відмову у присудженні) ступеня доктора філософії за формою, затвердженою МОН. У рішенні, яке підписується головою разової ради та скріплюється відбитком печатки закладу, обов’язково зазначаються результати голосування членів разової ради.
5. Невід’ємною частиною рішення є також відеозапис трансляції захисту дисертації, на який накладається електронна печатка закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки.


Піготовка документів після захисту

 • За результатами голосування оформлюється рішення разової ради

про присудження (відмову у присудженні) ступеня доктора філософії за формою, затвердженою МОН. У рішенні, яке підписується головою разової ради та скріплюється відбитком печатки закладу, обов’язково зазначаються результати голосування членів разової ради.

 • Член разової ради має право викласти письмово окрему думку, в якій

зазначити зауваження щодо дисертації, зокрема щодо дотримання здобувачем академічної доброчесності та/або щодо процедури захисту дисертації. Окрема думка додається до рішення разової ради про присудження (відмову у присудженні) ступеня доктора філософії і є його невід’ємною частиною.

 • Невід’ємною частиною рішення є також відеозапис трансляції захисту

дисертації, на який накладається електронна печатка закладу, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки.

 • Після прийняття разовою радою рішення про присудження

(відмову у присудженні) ступеня доктора філософії заклад:
1) протягом трьох робочих днів оприлюднює рішення разової ради про присудження (відмову у присудженні) ступеня доктора філософії та відеозапис трансляції захисту дисертації на своєму офіційному веб-сайті з урахуванням вимог законодавства з питань державної таємниці та службової інформації. Якщо заклад на своєму офіційному веб-сайті не може оприлюднити відеозапис трансляції захисту дисертації, він оприлюднює відеозапис трансляції захисту дисертації на іншому веб-сайті з можливістю вільного перегляду та обов’язковим оприлюдненням посилання на своєму офіційному веб-сайті;
2) протягом п’яти робочих днів подає інформацію про результати захисту дисертації до інформаційної системи. У разі зняття дисертації із захисту заклад протягом трьох робочих днів з дати захисту дисертації оприлюднює інформацію про це на своєму офіційному веб-сайті, а також подає її до інформаційної системи.
На підставі рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії заклад не раніше ніж через 15 та не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня захисту дисертації видає наказ про видачу здобувачеві диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка.

 • Якщо протягом 15 календарних днів з дня захисту дисертації закладом

було виявлено порушення встановленої цим Порядком процедури захисту дисертації або до закладу надійшло повідомлення про таке порушення, наказ закладу про видачу здобувачеві диплома доктора філософії видається у разі прийняття вченою радою рішення про залишення рішення разової ради в силі.

 • Рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії

набирає чинності з дати набрання чинності наказом закладу про видачу диплома доктора філософії.

 • Диплом доктора філософії оформляється за формою, затвердженою

МОН, та видається здобувачеві у порядку, встановленому закладом.

 • Протягом десяти робочих днів з дня видачі диплома доктора

філософії заклад додає копію рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії, засвідчену головою разової ради, до примірника дисертації, що зберігається у бібліотеці закладу.

 • Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

результатів дисертації, рецензії, відгуки, рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії та відеозапис трансляції захисту дисертації додається до особової справи здобувача, яка зберігається відповідно до законодавства.

 • Відеозапис трансляції захисту дисертації, оприлюднений закладом,

повинен бути доступним для вільного перегляду не менше ніж шість місяців з дати набрання чинності рішенням разової ради про присудження ступеня доктора філософії.


Видача диплому

 • На підставі рішення разової ради про присудження ступеня доктора філософії заклад не раніше ніж через 15 та не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня захисту дисертації видає наказ про видачу здобувачеві диплома доктора філософії та додатка до нього європейського зразка.РІЗНЕ Знайти DOI статті

Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії