Докторантура

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

Інститут здійснює підготовку докторів наук шляхом роботи докторантури. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності докторантури здійснюють відділ «Випускова кафедра» та вчена рада Інституту.

У докторантурі Інституту здійснюється підготовка здобувачів ступеня доктора наук за такими спеціальностями , а саме: 091 Біологія; 222 Медицина.

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності (публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих у науковометричних базах згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей. Для допуску до участі в конкурсному відборі на підготовку в докторантурі Інституту для здобуття ступеня доктора наук вступнику необхідно мати вже виконаним не менше як 70% дисертаційного дослідження.

Вступник надає керівнику відділу розгорнуту пропозицію з планом дослідницької роботи та/або інформацією про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту. Відділ заслуховує наукову доповідь вступника і визначає можливість вступу до докторантури та подає висновки на розгляд Вченої ради ІФБ НАН України.

Вчена рада розглядає висновки відповідного відділу щодо кожного вступника, приймає рішення про його зарахування до докторантури та призначає йому наукового консультанта з числа штатних наукових працівників (за основним місцем роботи) із ступенем доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення Вченої ради оформляється наказом директора ІФБ НАН України і подається до Президії НАН України.


Положення про докторантуру ІФБ


Прийом документів
До 1 липня поточного року, за адресою: 01024, Київ, вул. Богомольця 4, каб. №211, 2-й поверх Лабораторного корпусу, відділ Випускова кафедра. тел. 044 2562421 Ченцова Ілона Іванівна, ел. пошта: secretar@biph.kiev.ua

Документи, що подаються

 • Заява на ім’я директора з вказанням своїх адреси, конт. тел. та e-mail.
 • Характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науковим працівником ІФБ НАНУ, зі згодою бути науковим консультантом вступника.
 • План докторської дисертації.
 • Особовий листок (бланк отримати у Відділі кадрів ІФБ НАН України) з вклеєною фотокарткою (3 х 4).
 • Список наукових робіт (Форма 26), завірений вченим секретарем ІФБ НАН України.
 • Копії: дипломів про освіту спеціаліста/магістра з додатками, диплому доктора філософії (кандидата наук), завірені у Відділі кадрів ІФБ НАН України (мати оригінали).
 • Копія паспорту громадянина України (мати оригінал).
 • Копія ідентифікаційного коду.
 • Папка паперова із зав’язками.

Зарахування в докторантуру відбувається на конкурсній основі з 1 вересня поточного року.


Зразки документів для докторантів


Додаткова інформація

 • Докторанти мають право на роботу у режимі неповного робочого часу (але не більш як на 0,5 ставки за займаною посадою). При цьому академічна стипендія виплачується у повному обсязі.
 • Протягом строку перебування в докторантурі докторант має подати до постійно діючої спеціалізованої вченої ради результати своїх наукових досягнень у вигляді:
 • дисертації або
 • опублікованої монографії або
 • наукової доповіді за сукупністю статей, опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, перелік яких затверджується МОН.
 • Здобувач ступеня доктора наук у дисертації (монографії, науковій доповіді за сукупністю статей) повинен представити узагальнення проведених самостійно оригінальних досліджень з отриманими науковими результатами, які забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення. Абзац другий пункту 37 в редакції Постанови КМ № 283 від 03.04.2019

Постанова КМ від 23 березня 2016 р. № 261 "Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)"


Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії