Відділ з вивчення гіпоксичних станів/ публікації 2010-2011

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук
 1. Моисеенко Е.В. и соавт. Перестройки церебрального электрогенеза человека после продолжительной антарктической экспедиции// Ученые записки Таврического национального университета им.В.И.Вернадского. - 2009-2010. - Том 2 (61), №4. - С.216-230.
 2. Nikolsky Igor, Serebrovska Tatiana V. Role of hypoxia in stem cell development and functioning// International Journal of Physiology and Pathophysiology. – 2010. – V. 1(1). – P.77-94.
 3. Moiseyenko E. V. DYSADAPTATION MECHANISMS OF THE HUMAN’S IN ANTARCTIC// УАЖ. - 2009-2010. - N8. - С.290-303.
 4. Gonchar O., Mankovska I. Antioxidant system in adaptation to intermittent hypoxia// J. Biol.Sci. – 2010. – Vol.10, N6. – P.545-554.
 5. Akopova O.V., Nosar V.I., Bouryi V.A, Mankovskaya I.N., and Sagach V.F.. Influence of ATP-Dependent K+-Channel Opener on K+-Cycle and Oxygen Consumption in Rat Liver Mitochondria // Biochemistry (Moscow). -2010. - Vol.75, No. 9. – Р.1139-1147.
 6. Гончар О.О., Стешенко М.М., Маньковська І.М., Французова С.Б. Корекція мітохондріальної дисфункції в міокарді щурів в умовах окислювального стресу гіпоксичного генезу// Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2010. – Т.5, №3. – С.14-20.
 7. Колесникова Е.Э. Роль глутамата и ГАМК в механізмах контроля дыхания.// Нейрофизиология. – 2010. - T. 42, №4. – С. 349-360.
 8. Лихота А.М., Качалов Р.Х., Розова К.В., Горобець О.В., Притула О.М. Особливості діагностики віддалених проявів запальних ускладнень в м'яких тканинах пародонту у хворих в післяімплантаційному періоді // Проблеми військової охорони здоров'я. – Київ, 2010. – вип. 27. – С. 278-283.
 9. Лихота А.М., Маньковська І.М., Розова К.В., Горобець О.В., Савельєва О.В., Київська-Філатова В.В. Значення стресу в розвитку захворювань тканин пародонту (експериментально-клінічне дослідження) // Збірник наук. праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. – Київ, 2010. – вип. 19, кн. 1. – С. 443-448.
 10. Лихота А.М., Розова К.В., Горобец О.В., Савельева О.В. Стресорный фактор в механізмі розвитку захворювань тканин пародонта (експериментально-клінічне дослідження) // Дентальные технологии. – 2010. - № 3-4. – С. 21-23.
 11. Портніченко В.І., Портниченко А.Г., Досенко В.Є., Сидоренко А.М. Експресія HIF-1α і HIF-3α в легенях та метаболічні зміни при періодичній гіпоксії у щурів різного віку // Здобутки клін. і експерим. медицини. – 2010. – №2.- С. 3-8.
 12. Розова К.В. Віддалені наслідки аварії на Чорнобильській АЕС та їх медико-біологічна роль // Актуальні проблеми становлення та розвитку особистості в оточуючому середовищі. - Львів, 2010. – С. 3-9.
 13. Розова К.В. Дослідження стану системи циклічних нуклеотидів і морфофункціональних змін у тканинах легень і серця при гіпоксії різного генезу // Фізол. Журн., 2010. – Т. 56, № 3. – С. 76-83.
 14. Розова К.В., Таволжанова Т.І. Вплив на організм малих доз іонізуючого випромінювання як екологічна проблема. Можливі не медикаментозні шляхи зменшення реакції організму на дію радіації // Культура безпеки, екології та здоров'я. – 2010. – № 7. – С. 48-50.
 15. Серебровская Т. В., Никольский И. Н., Ищук В. А., В. В. Никольская. Адаптация человека к периодической гипоксии: влияние на гемопоэтические стволовые клетки и иммунную систему// Вестник РС МАН. - 2010. - №2. – С.13-19.
 16. Стешенко М.М., Гончар О.О., Маньковська І.М. Оксидативні порушення мітохондрій при гіпоксії та їх корекція за допомогою інтервальних гіпоксично-гіпероксичних тренувань// Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія. – 2010. – Т.29, № 1. – С.7-15.
 17. Стешенко М.М., Гончар О.О., Носар В.І., Французова С.Б., Маньковська І.М. Вплив мексидолу на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та процеси окисного фосфорилювання в мітохондріях міокарду щурів за умов гострої гіпоксії// Фармакологія і лікарська токсикологія. – 2010. - №4 (17). – С.64-69.
 18. Шевченко Л.І., Розова К.В. Роль гіпофізарно-надниркової системи у формуванні стрес-реакції в ранньому неонатальному періоді у новонароджених від здорових матерів та матерів з екстрагенітальною патологією // Збірник наук. праць співробітників НМАПО ім. П.Л.Шупика. – Київ, 2010. – вип. 19, кн. 2. – С. 768-775.
 19. Mankovska I.M., Drevytska T.I., Dosenko V.E. Role of mRNA Expression of Hypoxia inducible Factor Subunits in adaptation to Hypoxia. Adaptation Biol.a Medicine. – 2011. – v.6. – P.279-292.
 20. Rozova K.V. Effect of Different Origin Hypoxia on the Status of The Cyclic Nucleotide System and on the Morphofunctional Changes in the Lung and in the Heart Tissues // Intern. J. Physiol. and Pathophysiol. – 2011. – 2 (1). – P. 25-33.
 21. Serebrovskaya TV, Nikolsky IS, Nikolska VV, Mallet RT, Ishchuk VA Intermittent hypoxia mobilizes hematopoietic progenitors and augments cellular and humoral elements of innate immunity in adult men. High Alt Med Biol. 2011;12(3):243-52.
 22. Serebrovskaya T., Nikolsky I., Ishchuk V. Human Adaptation to Intermittent Hypoxia: Effects of hematopoietic Stem Cells and Immune Function. Adaptation Biol.a Medicine. – 2011. – v.6. – P.181-191.
 23. Akopova O.V., Kolchinskaya L.I., Nosar V.I., Smirnov A.N., Malysheva M.K., Mankovska I.N., Sagach V.F. The influence of mitochondrial permeability transition pore opening on reactive oxygen species production in rat brain mitochondria // Укр..біохім.журн. – 2011. - №6.
 24. Гончар О.О. Вплив мексидолу та адаптаційних гіпоксичних тренувань на глутатіонову систему та активність НАДФН – генеруючих ферментів печінки щурів за умов стресорного навантаження// Спортивна медицина. – 2011. - №1. – С.12-18.
 25. Камалов Р.Х., Лихота А.Н., Коваленко В.В., Пономаренко В.О., Горобец Е.В., Розова Е.В. Состояние местного иммунитета в полости рта у лиц старческого возраста в предимплантационный период // Український стоматологічний альманах. – 2011. - № 4. – С. 56-59.
 26. Камалов Р.Х., Лихота А.Н., Коваленко В.В., Горобец Е.В., Кинчур Н.И., Тиньков В.А., Розова Е.В. Сравнительный анализ структуры поверхности и ее химического состава у разных систем дентальных имплантатов и их влияние на урівень сенсибилизации организма // Клиническая стоматология. – 2011. - № 2. – С. 44-48.
 27. Е. Э. Колесникова, В. И. Носарь, И. Н. Маньковская, Т. В. Серебровская. Митохондриальная функция нейронов ствола мозга и глутаматные NMDA рецепторы в механизмах контроля дыхания при старении // Нейрофизиология. – 2011. - №6.
 28. В.А. Лопата, Т.В. Серебровская. Гипоксикаторы: обзор принципов действия и конструкций. Буковинський медичний вісник, 2011, том 15, № 3 (59), стор. 217-226.
 29. Моісеєнко Є.В. Шляхи застосування фармакологічного захисту людини при порушеннях адаптації в Антарктиці. Український антарктичний журнал.- 2011. - №9, - С.287-301.
 30. Несвітайлова К.В., Гончар О.О., Древицька Т.І., Арабська Л.П., Стешенко М.М., Бакуновський О.М., Серебровська Т.В., Маньковська І.М. Зміни експресії мРНК і білків антиоксидантних ферментів у лейкоцитах крові дітей, хворих на бронхіальну астму, при інтервальному гіпоксичному тренуванні//Фізіологічний журнал, 2011, т.57, № 6.
 31. Портніченко В.І., Кравченко Ю.В., Євтушенко О.Л., Бакуновський О.М., Яхниця І.О., Ільїн В.М. Асиметрія головного мозку при адаптації до умов високогір’я .// Медична інформатика та інженерія., 2011. - №1. – С. 38-44.
 32. Г.В. Портніченко, В.І. Портніченко, Ф.Х. Бічекуєва, О.М. Бакуновський, М.І. Василенко, А.Г. Портниченко. Зміни ліпідного обміну та експресії регуляторних білків в умовах середньогір’я// Здобутки клін. і експерим. медицини. – 2011. – №2.- С.44-49.
 33. Портніченко В.І., Портниченко А.Г., Сидоренко А.М. Глікемія як визначальний фактор шляхів перебудови метаболізму і системи дихання при гіпоксії // Патологія. – 2011. – 8, №2. – С. 52-55.
 34. Розова Е.В. Структурные изменения в ткани легких при хронической пневмонии, старении организма, длительном воздействии малых доз радиации и попытки их коррекции // Біологічні та філософські чинники формування особистості. – Львів, 2011. – С. 3-11.
 35. Стешенко М.М., Древицька ТІ, Гончар О.О., Маньковська І.М. Вплив інтервальних гіпоксично-гіпероксичних тренувань на марганцеву супероксиддисмутазу міокарду щурів// Буковинський медичний вісник, 2011, т.15, № 3(59).- С.246-249.
Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії