Конкурс на заміщення вакантних посад 11.23

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

З 14 листопада 2023 року оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Зміст

провідного наукового співробітника відділу фізіології кровообігу

Вимоги до кандидата:
1. Науковий ступінь: кандидат біологічних наук за спеціальністю – 03.00.04 біохімія. Наукове звання: старший науковий співробітник за спеціальністю – 03.00.13 фізіологія людини та тварин.
2. Наявність наукових публікацій по дослідженню функціонування мітохондрій, роботи серця та судин, сигнальних шляхів дії газових трансмітерів (сірководню, оксид азоту), антиоксиданта глутатіону, АТФ-чутливих калієвих каналів, кардіопротекції.
3. Індекс Гірша (h-index) в Scopus не менше 6.
4. Наявність наукових публікацій у галузі фізіології та біохімії у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science), не менше 15 за останні сім років, бути автором (співавтором) патенту на корисну модель.
5. Володіння методиками: виділення фракції мітохондрій, реєстрація відкривання мітохондріальної пори транзиторної провідності, дослідження показників скорочувальної активності ізольованого серця, реєстрація скорочення-розслаблення м’язових препаратів аорти, виділення РНК з тканин та полімеразна ланцюгова реакція у реальному часі, методи біохімічного аналізу.
6. Досвід роботи за спеціальністю не менше 10 років.

провідного наукового співробітника відділу фізіології рухів

Вимоги до кандидата:
1. Науковий ступінь: кандидат (доктор філософії) біологічних наук, вчене звання старший дослідник.
2. Спеціальність: фізіологія людини та тварин.
3. Наявність наукових публікацій у галузі фізіології чи біомеханіки у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science) не менше 10 за останні сім років, бути автором (співавтором) діючого патенту на винахід або корисну модель.
4. Володіння методиками для проведення електрофізіологічних та біомеханічних досліджень скелетних м’язів людей: використання робото-мехатронного пристрою для створення нав`язаних рухів руки людини, відведення та аналіз потенціалів ЕМГ та ЕЕГ, мати досвід програмування систем з числовим програмним управлінням; вміти працювати з сучасними пакетами програм по аналізу даних експериментів та статистичній обробці даних.
5. Досвід роботи за спеціальністю не менше 7 років.

провідного наукового співробітника відділу нервово- мʼязової фізіології

Вимоги до кандидата:
1. Науковий ступінь: кандидат біологічних наук/доктор філософії, вчене звання старший дослідник.
2. Спеціальність: біофізика.
3. Наявність наукових публікацій у галузі фізіології чи біомеханіки у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science) не менше 7 за останні сім років та/або бути автором (співавтором) діючого патенту на винахід або корисну модель.
4. Кваліфікації: досвід роботи з методиками флуорисцентної та конфокальної мікроскопії, приготування та підтримання первинної культури гладеньких мʼязів щурів, володіння багатьма методами культивування клітин та клітинних ліній, статистична обробка результатів досліджень.
5. Досвід роботи за спеціальністю не менше 7 років.

старшого наукового співробітника відділу фізіології кровообігу

Вимоги до кандидата:
1. Науковий ступінь: кандидат біологічних наук за спеціальністю – 03.00.04 біохімія.
2. Наявність наукових публікацій щодо функціональних порушень серця і судин на тлі змін синтезу різних сигнальних молекул (NO, H 2 S) і окисного метаболізму в органах серцево-судинної системи тварин за норми та різних пато- і фізіологічних станів організму (старіння, модель хвороби Паркінсона, експериментальний цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, фокальна ішемія-реперфузія головного мозку).
3. Наявність наукових публікацій у галузі фізіології у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних баз (Scopus, Web Science), не менше 7 за останні 5 років.
4. Індекс Гірша (h-index) в Scopus не менше 5.
5. Володіння методиками: визначення вмісту сірководню, активності ферментів синтезу сірководню та різних синтаз оксиду азоту, нітратредуктази, нітрозотіолів, вмісту нітрит-та нітрат-аніонів, показників оксидативного стресу, а саме пероксиду водню, супероксидного радикалу, гідроксильного радикалу, дієнових кон’югатів, малонового діальдегіда у гомогенатах серця, аорти, довгастого мозку і суспензії мітохондрій. Розробка різних методів кардіопротекції: фізіологічних (помірні фізичні навантаження) та фармакологічних.
6. Досвід роботи за спеціальністю не менше 7 років.

старшого наукового співробітника відділу фізіології рухів

Вимоги до кандидата:
1. Науковий ступінь: Кандидат (доктор філософії) біологічних наук.
2. Спеціальність: фізіологія людини та тварин.
3. Наявність наукових публікацій у галузі фізіології чи біомеханіки у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science) не менше 5 за останні п`ять років та/або бути автором (співавтором) діючого патенту на винахід або корисну модель.
4. Володіння методиками для проведення електрофізіологічних та біомеханічних досліджень скелетних м’язів людей: використання робото-мехатронного пристрою для створення нав`язаних рухів руки людини, відведення та аналіз потенціалів ЕМГ, вміти працювати з сучасними пакетами програм по аналізу даних експериментів та статистичній обробці даних.
5. Досвід роботи за спеціальністю 5 років.

наукового співробітника відділу біофізики іонних каналів

Вимоги до кандидата:
1. Науковий ступінь: доктор філософії або кандидат біологічних наук.
2. Спеціальність: фізіологія людини та тварин.
3. Наявність наукових публікацій у галузі фізіології чи біофізики у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science) не менше 3 за останні три роки.
4. Володіння методиками: досвід роботи з методиками флуоресцентної, та конфокальної мікроскопії; приготування та підтримання первинної дисоційованої культури нейронів гіпокампу щурів; володіння методом подвійного забарвлювання нейронів; статистична обробка числових результатів досліджень; володіння методами оцінки життєздатності нервових клітин.
5. Досвід роботи за спеціальністю не менше п'яти років.

наукового співробітника відділу фізіології кровообігу

Вимоги до кандидата:
1. Науковий ступінь: доктор філософії або кандидат біологічних наук.
2. Спеціальність: фізіологія людини та тварин.
3. Наявність наукових публікацій у галузі фізіології чи біомеханіки у вітчизняних та міжнародних рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science) не менше 3 за останні три роки.
4. Володіння методиками: виділення фракції мітохондрій із серця щурів, реєстрація відкривання мітохондріальної пори, дослідження показників скорочувальної функції ізольованого серця щурів, реєстрація скорочення-розслаблення м’язових препаратів аорти, виділення РНК з тканин серця та полімеразна ланцюгова реакція у реальному часі.
5. Досвід роботи за спеціальністю не менше трьох років.

молодшого наукового співробітника відділу цитології

Вимоги до кандидата:
1. Вища біологічна освіта, спеціальність: біолог, цитолог, гістолог
2. Наявність за останні 10 років не менш ніж 8 публікацій у високорейтингових міжнародних наукових виданнях в галузі нейроцитології; участь у наукових конференціях.
3. Володіння методами: заключення зразків біологічного матеріалу у епоксидні смоли для подальшого електронно-мікроскопічного дослідження; виготовлення напівтонких та ультратонких зрізів для світлової та електронної мікроскопії; обслуговування електронних мікроскопів JEM-100 та ПЕМ-125К; електронно-мікроскопічне дослідження зразків з отриманням зображення на фотоплівці або цифрових зображень
4. Досвід роботи не менше 10 років.

Список документів, які необхідно надати до конкурсної комісії, можна одержати у відділі кадрів Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАНУ з 14 листопада 2023 року. Заяви приймаються до 13 грудня (включно) 2023 року. Адреса: Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України Київ, 01024, вул. Богомольця, 4, http://biph.kiev.ua/ тел. відділу кадрів: (044) 256-24-07

Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії