ICMP:Main

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук
ICMP logo

Міжнародний Центр Молекулярної Фізіології

Про нас

Міжнародний Центр молекулярної фізіології (МЦМФ) при Відділенні молекулярної біології, біохімії, експериментальної та клінічної фізіології (ВМББЕКФ) НАН України було створено згідно постанови № 327 Президії НАН України від 11.12.1991 року з метою розширення контактів вчених України із зарубіжними колегами та виконання пріорbтетних наукових проектів тимчасовими колективами, створеними на контрактній основі. Центр має Дніпропетровське відділення.

У 1998 році на базі МЦМФ була організована Кафедра Молекулярної та клітинної фізіології ЮНЕСКО співголовами якої стали академік П.Г. Костюк та лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1991 року проф. Ервін Нейер з інституту ім. Макса Планка (Німеччина). Діяльність кафедри спрямована на залучення молодих кадрів до фундаментальних досліджень в галузі молекулярної фізіології клітин на основі демонстрації досвіду та досягнень провідних лабораторій світу, надання можливості практичної роботи із новітніми методиками та проведення шкіл-семінарів із актуальних наукових питань.

Співробітниками Центру є науковці НАНУ різних спеціальностей - молекулярні біологи, біохіміки, біофізики, електрофізіологи, які в своїй більшості мають спільні наукові проекти із закордонними науковими установами та фондами, в яких Центр виступає як організація співвиконавець, а також аспіранти та студенти вузів, які залучаються для виконання досліджень. За роки існування Центр набув розвитку як комплексний науково-дослідний та базовий науково-педагогічний заклад, де разом із відомими вченими працює та набуває досвіду перспективна молодь у тому числі із-за кордону.

В МЦМФ традиційно склалися наукові напрямки пов'язані із дослідженням молекулярних механізмів збудливості нервових клітин, процесів міжклітинної та внутрішньоклітинної сигналізації, механізмів розвитку патологічних станів нервової системи на молекулярному рівні та пошуків шляхів їх коррекції. Ці напрямки очолюються всесвітньо відомими українськими вченими - академіком П.Г. Костюком, академіком О.О. Кришталем, член-кор. НАНУ М.С. Веселовським, а самі дослідження проводяться із застосуванням мультидициплінарних підходів: молекулярної біології, імунології, електрофізіології, світлової, конфокальної та електронної мікроскопії та математичного моделювання. Зокрема, проводяться інтенсивні дослідження присвячені молекулярним механізмам, що задіяні у процесах ноцицепції та антиноцицепції. З'ясовуються можливі засоби корекції змін ефективності синаптичної передачі на різних рівнях нервової системи. Досліджуються механізми роботи Р2Х рецептор-іонофорних комплексів та модуляторний вплив ендогенних опіоїдів, канабіноїдів на високопорогові кальцієві канали. Вивчається зв'язок електрофізіологічних властивостей пресинаптичного нейрону та постсинаптичних відповідей в синаптичнозв'язаних парах нейронів ЦНС. Розроблюється можливість застосування нейропротекторів для захисту клітин при патологічних процесах.

В останні роки особлива увага приділяється з'ясуванню ролі іонних каналів в розвитку патологічних станів. Проведені дослідження, зокрема, дозволили встановити модуляцію калієвих каналів кардіоміоцитів статевими гормонами, що є важливим для захисту проти побічної проаритмічної дії деяких фармакологічних препаратів, що застосовуються в клініці, та показати шляхи залучення низки іонних каналів в канцерогенез простати (д.б.н. Шуба Я.М.).

Вчені МЦМФ постійно одержують гранти від міжнародних наукових фондів (INTAS, CRDF, Wellcome Trust), що спонсують спільні дослідження з європейськими та американськими науковими групами. Це сприяє розвитку матеріальної бази лабораторій Центру та дає можливість проводити наукові дослідження на сучасному методичному рівні.

Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії