Відділ клінічної фізіології сполучної тканини

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

В 1974 р. в Інституті фізіології ім. О. О. Богомольця був заснований відділ фізіології дихання, керівником якого був призначений доктор медичних наук В. Я. Березовський.
В 1987 р. відділ був перейменований у відділ клінічної патофізіології. В 2017 р. відділ отримав теперішню назву, а його керівником був обраний за конкурсом д.м.н. Левашов М.І.

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД ВІДДІЛУ

(на 01.01.2018)
KFST 1.jpg


Левашов М.І. - зав відділом, д.м.н.; e-mail: levashov@biph.kiev.ua
Березовський В.Я. – гол.н.с., д.м.н., проф.; e-mail: vadber@biph.kiev.ua
Літовка І.Г. - п.н.с., д.б.н.; e-mail: litir@biph.kiev.ua
Янко Р.В. - ст.н.с., к.б.н.; e-mail: biolag@ukr.net
Чака О.Г. - н.с., к.б.н.; e-mail: lenchaka@ukr.net
Плотнікова Л.M. - н.с., к.б.н.; e-mail: lidiianik@ukr.net
Лісуха Л.М. - м.н.с., к.м.н.; e-mail: lyubovlisukha@gmail.com
Жернокльов У.О. - м.н.с. ; e-mail: zhernoklev.ulyana@gmail.com
Сафонов С.Л. - пров. інженер; e-mail: sersaffiz@gmail.com
Коломієць І.І. - інженер І кат.; e-mail: kolomiets.ira@ukr.net
Плюта І.М. - ст. лаборант;
Литвиненко О.М. - лаборант.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дослідження механізмів регуляції фізіологічної регенерації сполучної тканини в умовах норми і патології та пошук засобів їх цілеспрямованої корекції.

ТЕМАТИКА РОБОТИ ВІДДІЛУ

2013-2016 рр. - "Дослідити механізми регуляції стану елементів сполучної тканини організму при різних рівнях енергетичного метаболізму в клінічних та експериментальних умовах“.
2013-2016 рр. - "Вплив епігенетичних факторів оточуючого середовища на тривалість життя, плодючість та стійкість до стресових чинників Drosophila Melanogaster“.
З 2017 р. - "Дослідити процеси регенерації сполучної тканини та здійснити пошук засобів її регуляції“.
3 2017 р. - "Дослідити вплив сірковмісних сполук на тривалість життя, плодючість та життєздатність Drosophila melanogaster".

НАЙВАЖЛИВІШІ РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

(з 2013 по 2017 рр.)

 • За використанням фізіологічних, біохімічних, імуноферментних, гістологічних, цитоморфометричних, морфологічних, фізико-хімічних та біофізичних методів досліджено роль органічного матриксу кістки в процесах адаптації та ремоделювання кісткової тканини. Встановлено важливу пускову роль змін стану органічного матриксу в патогенезі остеопенії. Показано, що періодичне дихання газовими сумішами з помірно зниженим парціальним тиском кисню активує процеси фізіологічної регенерації кісткової тканини і може бути одним із біофізичних факторів запобігання і корекції остеопенії.
 • Досліджено активні і пасивні біоелектричні властивості кісткової тканини за умов норми та моделювання різних патологічних станів. Встановлено, що п'єзоелектричні та електрокінетичні потенціали, що виникають у кістці при механічному навантаженні, є важливою ланкою у біоелектричних механізмах регуляції фізіологічної регенерації кісткової тканини. Показано перспективність використання технології біоімпедансної остеометрії для оцінки стану і якості кісткової тканини та діагностики донозологічних форм патології.
 • Досліджено роль мелатоніну в механізмах регуляції процесів фізіологічної регенерації кістковой тканини та сполучної тканини щитоподібної залози, печінки, підшлункової залози і легень. Встановлено фізіологічні закономірності активуючого та гальмуючого впливу мелатоніну на метаболічні процеси та морфо-функціональний стан сполучної тканини і паренхіматозних елементів досліджених органів. Показано, що характер і ступінь прояву ефектів мелатоніну у щурів різних ліній залежать від віку та індивідуальних особливостей стану енергетичного метаболізму в різні сезони року.
 • У дослідах на культурі соматичних клітин людини лінії 4BL показано, що як ізольована, так і комбінована дія донора сірководню та низького паціального тиску кисню пригнічує проліферацію клітин. Встановлено, що переривчастий режим зниження концентрації кисню в газовому середовищі інкубації до 5 і 10 % при культивуванні мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин людини лінії 4BL збільшує їхню кінцеву проліферативну активність на 27 і 45 % відповідно, порівняно з контролем. Максимальний позитивний ефект отримано при використанні гіпоксичних газових сумішей з 10 % кисню.

РОЗРОБКА НОВИХ МЕДИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 • Розроблено новий спосіб ультразвукової кількісної оцінки стеатозу печінки на основі обчислення коефіцієнта загасання ультразвуку при комплексній діагностиці хронічних дифузних захворювань печінки (В–режим, еластометрія фіброзу, стеатометрія). Обчислення коефіцієнта загасання ультразвуку з поправкою на завищення жорсткості паренхіми печінки при поєднанні фіброзу і стеатозу дозволяє виявляти ранню стадію жирової хвороби печінки, призначати своєчасно лікування і стежити за його ефективністю або перебігом хвороби. У 95 хворих на хронічні дифузні захворювання печінки різної етіології та 100 пацієнтів без патології печінки показано високі діагностичні можливості розробленої технології ультразвукової діагностики стеатозу печінки. Наукову новизну розробки підтверджено патентом України №111234 від 11.04.2016.
 • Розроблено новий спосіб акустично модульованої магнітотерапії та створено діючу модель багатоцільового апарату для фізіотеріпії - магнітотерапевтичний апарат для генерації акустично модульованого електромагнітного поля. Акустична модуляція магнітного поля в діапазоні частот 20÷16000 Гц поєднує в собі два види фізіотерапевтичного впливу - акустичного і магнітного, об'єднуючим елементом котрих є ефект резонансу у біологічних системах. Розроблена технологія дозволяє отримувати акустично модульоване електромагнітне поле, проводити комплексну сінхронизовану за часом і частотою фонотерапію і акустично модульовану магнітотерапію та здійснювати індивідуальний підбір параметрів акустичного і електромагнітного впливу, що забезпечує отримання потенційованого терапевтичного ефекту. Наукову новизну розробки підтверджено патентами України № 87582 від 10.02.2014 і №119157 від 11.09.2017.
 • Розроблено новий спосіб прискорення виведення продуктів радіоактивного забруднення з організму людини. У спільних дослідженнях з Інститутом радіаційної медицини НАМН України встановлено, що темпи очищення від радіонуклідів організму дітей, які проживають на радіаційно забруднених територіях, можуть бути прискорені за рахунок періодичного дихання штучним гірським повітрям. Наукову новизну розробки підтверджено патентом України № 93553 від 10.10.2014.

СТВОРЕНЯ ОБ‘ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

За період з 2013 по 2017 рр. співробітники відділу отримали 21 патент на вінахід та корисну модель.

Вибрані патенти

 • Березовський В.Я., Левашов М.І., Сафонов С.Л. Біоімпедансний апарат для неінвазивної діагностики стану кісткової тканини людини // Патент на корисну модель №82186 від 25.07.2013. - Бюл. №14, 2013.
 • Березовський В.Я., Левашов М.І., Сафонов С.Л. Електродний пристрій для тетраполярної імпедансометрії біологічних об'єктів // Патент на корисну модель №82362 від 25.07.2013. - Бюл. №14, 2013.
 • Березовський В.Я. Спосіб біофізичної корекції неврологічного стану дітей і дорослих з вродженими або набутими вадами центральної нервової системи // Патент на корисну модель № 86804 від 10.01.2014. - Бюл. №1, 2014.
 • Березовський В.Я., Левашов М.І., Сафонов С.Л. Магнітотерапевтичний апарат для генерації акустично-модульованого електромагнітного поля // Патент на корисну модель №87582 від 10.02.2014. - Бюл. №3, 2014.
 • Березовський В.Я., Левашов М.І., Мартинчук П.П., Коломієць Р.О., Іщенко М.Л. Спосіб визначення стану кісткової тканини // Патент на корисну модель №90474 від 26.05.2014. - Бюл. №10, 2014.
 • Березовський В.Я., Лісуха Л.М., Літовка І.Г. Спосіб прискорення виведення продуктів радіоактивного забруднення з організму людини // Патент на корисну модель №93553 від 10.10.2014 . - Бюл. №19, 2014.
 • Березовський В.Я., Плотнікова Л.М. Спосіб пригнічення надмірної проліферативної активності клітин // Патент на корисну модель. №96716 від 10.02.2015. - Бюл. 2015.
 • Березовський В.Я., Левашов М.І., Сафонов С.Л. Спосіб визначення електричного балансу організму людини за показниками видихуваного повітря // Патент на корисну модель №109030 від 10.08.2016. - Бюл. №15, 2016.
 • Шевченко Б.Ф., Бабій О.М., Дінник О.Б., Кононенко І.С., Челкан В.В. Спосіб неінвазивної оцінки морфологічного стану паренхіми підшлункової залози при хронічному панкреатиті // Патент на корисну модель №110869 від 25.10.2016. - Бюл. №20, 2016.
 • Левашов М.І., Сафонов С.Л. Спосіб акустично модульованої фізіотерапії // Патент на корисну модель №119157 від 11.09.2017. - Бюл. №17, 2017.


Наукові розробки відділу було представлено на Міжнародній виставці "Ukraine science and high-tech" (June, 14–17, 2015. Washington), де отримали високу оцінку фахівців, і виставках нових наукових розробок, які проводилися під час роботи Міжнародних симпозіумів «Актуальні проблеми біофізичної медицини» (м. Київ, травень 2014, 2016, 2018).

Розроблені у відділі медичні технології, пристрої та апаратура знайшли застосування у наукових, медичних, спортивних і оздоровчих установах України:

 • ДЗ Український медичний центр реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи МОЗ України (м. Київ);
 • Інститут клінічної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України» (м. Київ);
 • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (м. Київ);
 • ДУ Український науково-дослідний Інститут травматології і ортопедії НАМН України (м. Київ);
 • Медичній центр ФК "Динамо" (м. Київ);
 • ДП "Клінічний санаторій "Жовтень" (м. Київ);
 • Санаторій "Одеса" МВС України (м. Одеса);
 • Дитячий медичний центр "Добробут", (м. Київ).

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

3 2013 р. по 2017 р. співробітниками відділу опубліковано 219 наукових робіт, з яких:
2 - монографії, 84 - статті в наукових журналах, 2 - збірника наукових робіт, 3 - депоновані рукописи, 113 - тез наукових доповідей, 1 - інформаційній лист.

Монографії

 • Літовка І.Г. Кісткова тканина в умовах дефіциту навантаження. - Київ: ДП «Інформ. - аналіт. агентство», 2011. – 243 с.
 • Березовский В.А., Природная и экспериментальная оротерапия. - Изд. дом «Заславский», Донецк - Киев, 2012. – 303 с.
 • Литовка И.Г., Березовский В.А. Органический матрикс в адаптации и ремоделировании костной ткани. – Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2014. – 256 с.
 • Левашов М.И. Биоэлектрические свойства костной ткани. – Монография /М. И. Левашов - Киев: Информ. - аналит. агентство, 2015. – 276 с.

Вибрані публікації

 • Березовский В.А., Янко Р.В., Чака Е.Г., Литовка И.Г. Влияние прерывистой гипо- и гипероксии на состояние респираторного отдела легких // Пульмонология. – 2013. – №2. – С. 57– 60.
 • Левашов М.И., Чака Е.Г., Янко Р.В., Заморская Т.М. Влияние мелатонина на возрастную динамику реактивных свойств костной ткани // Росс. физиол. журн. им. М.И. Сеченова, 2015. – Т. 101, №10. – С. 1181 – 1190.
 • Berezovskiy V.A., Litovka I.G., Veselsky S.P., Yanko R.V., Zhernoklov U.O. The Effect of Exogenous Melatonin on Bone Remodeling // Int. J. of Physiol. and Pathophysiol. – 2016. – V.7, № 2. – P. 149 – 155.
 • Kobyliak Nazarii, Oleg Dynnyk and Ludovico Abenavoli . The Role of Liver Biopsy to Assess Alcoholic Liver Disease // Reviews on Recent Clinical Trials. – 2016, № 11. – P. 175 –179.
 • Stepanova Ye.I., Berezovsky V.Ya., Kolpacov I.Ye., Kondrashova V.N., Vdovenco V. Yu., Lytvynets O.M., Lisukha L.M., Zyholo V.M. Efficiency of endothelian dysfunction correction in children-residents of radioactively contaminated areas using the method of intermittent normobaric hypoxi therapy // Problems of radiation medicine and radiobiology. – 2016. – Vol.21. – P. 322–335.
 • Levashov M., Yanko R., Chaka E., Plotnikova L. Effect of intermittent normobaric hypoxia training on oxygen tension in the subcutaneous tissue // International Journal of Health Sciences and Research, 2017. – Vol. 7, №7. – Р. 299 – 305.
 • Litovka I., Berezovskyi V., Veselskyi S., Yanko R., Zhernoclov U. Seasonal features of exogenous melatonin and dosed hypoxia influences on bone remodeling of young rats // International Journal of Information Research and Review, 2017. – Vol. 04, №4. – Р. 3986 – 3991.
 • Yanko R., Berezovskii V., Chaka E., Levashov M., Plotnikova L., Litovka I. Morphofunctional characteristic of hepatocytes after exposure to intermittent normobaric hypoxia in normotensive and hypertensive rats // Regulatory Mechanisms in Biosystems, 2017. – V.8, № 2. – С. 265 – 270.
 • Янко Р.В., Левашов М.И., Березовский В.А., Чака Е.Г., Плотникова Л.Н., Литовка И.Г. Морфометрические различия гепатоцитов у гипертензивных и нормотензивных крыс // Морфология, 2017. – Т. 152, №6. – С. 78 – 80.
 • Янко Р.В. Морфологічні зміни підшлункової залози після введення мелатоніну у різні сезони року // Фізіологічний журнал. – 2016. – Т. 62, № 6. – С. 88 – 94.

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кількість аспірантів, які закінчили аспірантуру за останні 5 років - 3
Кількість науковців підрозділу, які отримали ступінь кандидата наук - 3
Кількість аспірантів, які працюють під керівництвом науковців відділу – 2

СПІВПРАЦЯ З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ УКРАЇНИ

 • Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова НАМН України;
 • Інститут клінічної радіології ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»;
 • ДУ Інститут геронтології ім. Д.Ф.Чеботарьова НАМН України;
 • Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця;
 • Навчально-науковий інститут природничних наук Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького;
 • Національний університет фізичного виховання і спорту України;
 • Житомирський державний технологічний університет;
 • Державний медико-інженерний центр немедикаментозного оздоровлення, реабілітації та терапії "НОРТ" НАНУ.

СПІВПРАЦЯ З ЗАКОРДОННИМИ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ

 • Європейський центр медичної кліматології гірських районів, м. Бріансон, Франція.
 • Італійське товариство клімато-терапевтичного туризму, м. Неаполь, Монте Кассіно.
 • Draft European Project Modern Climatoterapy /Vincento Valenzi/. м. Лугано, Швейцарія.
 • Відділ біоелектромагнетизму CIRPS (Міжвузівський центр досліджень сталого розвитку), Рим, Італія.
 • Киргизсько-Російський Слов'янський університет ім. Б. Н. Єльцина, м. Бішкек, Киргизстан.

ПРЕМІЇ, СТИПЕНДІЇ , ГРАНТИ

KFST 2.jpg
(з 2013 по 2017 рр.)


2016 р. – Д.м.н., професор Березовський В.Я. – лауреат премії НАМН ім. Д. Ф. Чеботарьова за цикл спільних робіт по гіпокситерапії з Інститутом геронтології НАМН України.
2017 р. – К.б.н., ст.н.с. Янко Р.В. – лауреат премії президента України для молодих вчених .
2011-2013 рр. – К.б.н. Янку Р. В. присуджено стипендію НАН України для молодих вчених.
2014 р. – К.б.н. Заморській Т. М. присуджено стипендію ім. М. М. Сиротиніна у галузі патофізіології.
2015 р. – К.б.н. Янку Р. В. присуджено стипендію ім. М. М. Сиротиніна у галузі патофізіології.
2016 р. – К.б.н. Плотніковій Л. М. присуджено стипендію ім. Д. С. Воронцова у галузі клітинної фізіології.
2017 р. - К.б.н., н.с. Плотнікова Л.М. отримала грант на стажування в Університеті Східної Фінляндії (м. Куопіо, Фінляндія).

Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії