Аспірантура

Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця
Перейти до: навігація, пошук

Підготовка в аспірантурі Інституту здійснюється за спеціальностями:

 • 091 - "Біологія" (біофізика, фізіологія людини та тварин та патологічна фізіологія)
  • Ліцензійний обсяг 15 місць

та

 • 222 - "Медицина" (патологічна фізіологія).
  • Ліцензійний обсяг 7 місць
 • У поточному році за державним замовленням : біологія (09): 10 місць, медицина (22): 2 місця
 • Навчання в аспірантурі проводиться як з відривом від виробництва (4 роки), так і без відриву від виробництва (4 роки).
 • Форма навчання: денна (бюджет) або заочна (на контрактній основі)
 • Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть вступати до аспірантури: другий освітній рівень (магістр)

Підготовка здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України - за державним замовленням
 • коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - понад державне замовлення;

Прийом та навчання іноземців та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених інститутом з юридичними та фізичними особами.

Коротка довідка про аспірантуру - Завантажити

довідки за тел. (044) 2562421


Керівниками пошукувачів можуть бути керівники відділів або співробітники відділів зі ступенем доктора або кандидата наук за узгодженням із завідувачами відділів інституту.

Останні новини

З липня 2023 відкриється прийом електронних заявок для вступу до аспірантури ІФБ НАН України. У вас є можливість завчасно заповнити та надіславши ЕЛЕКТРОННУ ФОРМУ New.png


Прийом оригінальних документів триває з 1 вересня до 10 вересня (включно). Візьміть до уваги, якщо у період вступної кампанії у Вас немає можливості надати друковані документи особисто за адресою установи, їх можна переслати у сканованому вигляді на e-mail: graddep@biph.kiev.ua * За необхідності, подати документи можна у будь який робочий день з 01.06.2023 по 10.09.2023.New.png


У 2023 році вступні екзамени до аспірантури відбудуться у вересні: спеціальність у приміщенні Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця (дата буде вказано о 10:00), іноземна мова (дата буде вказана о 10:00) - в приміщенні ЦНДВІМ ( Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України (Київ, вул. Трьохсвятительська, 4)).


Додаткова інформація за телефоном 2562421 або 2562550 Документи надавати за адресою: м. Київ, вул. Богомольця 4, Адмін корпус к. 111 "Випускова кафедра"Правила прийому до аспірантури

Згідно з ПОЛОЖЕННЯМ про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, ЗАКОНУ УКРАЇНИ Про наукову і науково-технічну діяльність та інформаційного листа НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ до аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора Інституту такі документи:

 • 1. заяву; (приклади форми заяви для спеціальності 091 Біологія Скачати Doc або 222 Медицина Скачати Doc
 • 2. особовий листок з обліку кадрів з фотографією, завірений відділом кадрів за місцем роботи;
 • 3. 2 фотокартки 3x4;
 • 4. список опублікованих наукових праць і винаходів та копії статей (за наявності); при відсутності див п.5.
 • 5. реферат з обраної наукової спеціальності (за відсутністю статей) Скачати Перша сторінка реферату;
 • 6. медичну довідку про стан здоров'я за формою № 86-у;
 • 7. засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома) з копією витягу із залікової відомості (додатку до диплому);
 • 8. рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу (за наявності);
 • 9. посвідчення про складені кандидатські іспити (за наявності);
 • 10. характеристика з останнього місця роботи, якщо стаж роботи перевищує 6 місяців або з двох останніх місць роботи, якщо стаж роботи на останньому місці складає менше 6 місяців;
 • 11. направлення від організації, для якої за державним замовленням буде здійснюватись підготовка аспіранта (у випадку держзамовлення);
 • 12. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);
 • 13. автобіографія (форма у відділі кадрів)
 • 14. засвідчену копію трудової книжки (за наявності)
 • 15. довідку про середньомісячний заробіток (для осіб, які вступають до аспірантури з відривом від виробництва);
 • 16. Копії паспорту, та військового приписного свідотства.
 • 17. Трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до аспірантури з відривом від виробництва подається аспірантом особисто на початок навчання в аспірантурі (у випвадку зарахування до аспірантури денної форми навчання).
 • 18 Сертифікат що відповідає рівню В2 знань з іноземної мови (за наявності)
 • Паспорт, диплом про вищу освіту та військовий квиток (посвідчення офіцера) або військове приписне свідотство,
 • Документи представляються вступником особисто, мати оригінали документів.
 • Папка паперова із зав’язками.

Заяви про прийом до аспірантури з усіма зазначеними вище документами приймаються з 25 червня до 10 вересня щодня, крім суботи та неділі, з 10:00 до 16:00. Секретарю-методисту Випускової кафедри - Ченцовій Ілоні Іванівні к.111 Адмінкорпусу. тел. 2562550 (моб. ), ел. пошта: graddep@biph.kiev.ua (або інформація за телефонами тел. 2562493, 2562430). З 13 серпня 2022 по 31 серпня документи приймаються Розовою Катериною Всеволодівною к. 318 Адміністративного корпусу тел.256-24-93.

У разі наявності відповідного сертифікату по іноземній мові , вступний екзамен зараховується автоматично (про відповідність сертифікату можна дізнатись завчасно (до іспиту) в [центрі ЦНДВІМ]

Допуск до вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією інституту за результатами співбесіди вступника з передбачуваним науковим керівником, розгляду реферату або поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Особам, допущеним за рішенням приймальної комісії до вступних іспитів до аспірантури, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України із розрахунку 10 днів на кожний вступний іспит. Всі вступники до аспірантури інституту складають вступний іспит з спеціальності в обсязі навчальної програми МОН державного іспиту для магістра або спеціаліста відповідної спеціальності, затвердженої Вченою радою інституту та однієї з іноземних мов на вибір (англійської, німецької, французької, іспанської) в обсязі навчальної програми для вищого учбового закладу.

Зарахування на загальних підставах проводиться за правилами консного відбору з урахуванням оцінок, отриманих за вступний іспит зі спеціальності, реферату (або статті) та іноземної мови (Див. Конкурсний відбір). У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру Вченою радою Інституту, вищим балом по екзамену за спеціальністю.

Конкурс проводиться на основі отриманих оцінок під час складання вступних іспитів згідно конкурсного відбіру.

Правила Конкурсного відбору очної форми навчання
Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до наступних правил:

 • Оцінювання кожного іспиту по 100 бальній системі
 • результати фахового іспиту (ФІ) коефіціент 1
 • результати оцінювання реферата/статті (РС) коефіціент 0.8
 • результати іспиту з іноземної мови (ІМ) коефіціент 0,5
 • Конкурсний бал (КБ) обчислюється за такою формулою
 • КБ= ІФ+0.8*РС+0.5*ІМ

Мінімальне значення кількості балів (КБ) із фахового вступного випробування, з якими вступник зараховується до аспірантури становить 200 балів.

До вступників заочної форми навчання та контрактників КБ не застосовується.


Аспіранти, які навчаються з відривом від виробництва і успішно виконують індивідуальний план підготовки:

 • отримують стипендію у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні аспіранти забезпечуються гуртожитком (без сім'ї);
 • користуються щорічно канікулами тривалістю два місяці (липень, серпень), які включаються до загального терміну навчання.

Аспіранти, які навчаються без відриву від виробництва та успішно виконують індивідуальний план роботи, користуються пільгами згідно з чинним законодавством України.

За грубе порушення правил внутрішнього розпорядку, вчинення протиправних дій, невиконання індивідуального плану роботи без поважних причин аспірант може бути відрахованим з аспірантури.

Аспірант, який був зарахований до аспірантури за державним замовленням і відрахований через зазначені причини, відшкодовує вартість навчання в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі за державним замовленням, працевлаштовуються згідно з типовою угодою до державних установ, навчальних закладів, а аспіранти, які закінчили навчання в аспірантурі поза державним замовленням, згідно з умовами контракту.

Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва 4 роки, без відриву від виробництва - 4 роки (на контрактній основі). Для іноземних громадян навчання на контрактній основі.

Оплата за навчання на контрактній основі складає 20 000 грн на рік (у 2022-2023 навчальному році). Сплачувати можна двома частинами на протязі навчального року. Окремо сплачується англійська мова (вступний іспит і навчання (в разі потреби)).

Початок навчання в аспірантурі з 1 листопада.


Приклади документів, що подаються


Інформація про вступні іспити


Форми документів з біомедичної етики, які необхідні для оформлення дисертації

(необхідно зробити на першому або другому році навчання)

Особисті інструменти
Навігація
education
societies
additional
Перегляди
Простори назв
Варіанти
Інструменти
Дії